ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

แนวทางการพัฒนาระบบฐานข้อมูลแรงงานสำหรับนายจ้าง
-
อาจารย์กฤติยาภรณ์ คุณสุข, อาจารย์ดวงมณี ทองคำ, อาจารย์ปัญญา วงศ์ต่าย, อาจารย์กานต์ นัครวรายุทธ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
งานวิจัย
2559
จตุพร พุทธิศา แก้ไขล่าสุด 2016-09-29 14:51:38