ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

การออกแบบและพัฒนาชุดการทดลองเรื่องปริมาณสารสัมพันธ์โดยใช้สมาร์ทโฟน
Design and development of stoichiometry experiment using smartphone
อาจารย์ ดร.อาภาพร บุญมี, อาจารย์ ดร.นันทพร มูลรังษี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
งานวิจัย
2559
งานวิจัยนี้ได้ออกแบบและพัฒนาชุดการทดลองเรื่องปริมาณสารสัมพันธ์โดยใช้สมาร์ทโฟน โดยองค์ประกอบของชุดการทดลองนี้ได้แก่ สารตั้งต้นสองชนิดคือ สารละลายเหล็ก (II) ไนเตรท (Fe(NO3)3) และสารละลายโพแทสเซียมไทโอไซยาเนต (KSCN) คิวเวทต์พลาสติก หลอดฉีดยา พลาสติก แท่นโฟม และสมาร์ทโฟน ซึ่งเมื่อนําสารตั้งต้นทั้งสองชนิดนี้มาทําปฏิกิริยากันเกิดผลิตภัณฑ์ เป็นสารละลายสีแดงของเหล็ก (II) ไทโอไซยาเนต (FeSCN2 ) ผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นถูกนํามาตรวจวัด ความเข้มสีโดยอาศัยการวิเคราะห์จากภาพถ่ายของสารละลายด้วยโปรแกรมในสมาร์ทโฟน ค่าความ เข้มสีที่ได้จากการวิเคราะห์นี้นํามาสร้างกราฟเทียบกับปริมาตรของสารละลายโพแทสเซียมไทโอไซยา เนต เพื่อใช้ในการอธิบายความหมายของปริมาณสารสัมพันธ์และสารกําหนดปริมาณ โดยกราฟที่ได้ จากการใช้สมาร์ทโฟนเมื่อเทียบกับการใช้เครื่องยูวีวิสิเบิลสเปกโทรมิเตอร์พบว่าไม่มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญ ดังนั้นชุดการทดลองที่พัฒนาขึ้นนี้จึงสามารถนํามาใช้ในการสอนได้โดยไม่ต้องใช้ เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่มีราคาสูง
In this work, the stoichiometry experimental kit was designed and developed by using smartphone. The composition of this kit included two reactant solutions; iron (III) nitrate (Fe(NO3)3) and potassium thiocyanate (KSCN), plastic cuvettes, plastic syring, foam platform and smartphone. Red complex of Iron (II) thiocyanate (FeSCN2 ) produced from the reaction was captured a picture and analyzed by using the application program in smartphone. Graph between the KSCN volume and the blue intensity of FeSCN2 were plotted and used to understanding the limiting reagent meaning. The graphs from smartphone and UV-visible spectrometer analysis were compared and did not found significantly different from both equipment. Simplicity of this experimental kit can be used for stoichiometry learning without using inexpensive scientific equipment.
ปริมาณสารสัมพันธ์
Stoichiometry
เจียมจิต บวชไธสง แก้ไขล่าสุด 2020-02-27 09:51:05