ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

ฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของสารสกัดเมล็ดลำไยและการประยุกต์ใช้ในน้ำยาล้างจาน
Antibacterial Activity of Dimocarpus longan Lour. Seed Extract and Application in Dishwashing Liquid
อาจารย์ ดร. ปรัชญา เฉลียวฉลาด, นางสาวจิรภัทร จันทมาลี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
งานวิจัย
2559
การวิจัยครั้งนี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดเมล็ดลำไยที่ใช้เอทานอล 95 เปอร์เซ็นต์เป็นตัวทำละลายในการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรีย 5 ชนิด ได้แก่ Escherichia coli ATCC 25922, Bacillus subtilis TISTR 1248, Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853, Staphylococcus aureus ATCC 25923 แ ล ะ Klebsiella pneumoniae TISTR 1867 ด้วยวิธี paper disc diffusion และ broth dilution ผลการทดลองพบว่า สารสกัดเมล็ดลำไยสามารถยับยั้ง การเจริญของเชื้อ P. aeruginosa ได้ดีที่สุด รองลงมาคือ E. coli, S. aureus และ B. subtilis ตามลำดับ ซึ่งมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางวงใสของการยับยั้งระหว่าง 20.33 – 30.67 มิลลิเมตร ทั้งนี้ สารสกัดเมล็ดลำไยไม่สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อ K. pneumoniae ได้เมื่อนำสารสกัดเมล็ด ลำไยมาหาค่าความเข้มข้นต่ำสุดที่สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อ (Minimal inhibitory concentration, MIC) และค่าความเข้มข้นต่ำสุดที่สามารถฆ่าเชื้อได้ (Minimum bactericidal concentration, MBC) ด้วยวิธี broth dilution พบว่า สารสกัดเมล็ดลำไยมีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของ B. subtilis ได้ดีที่สุด รองลงมาคือ P. aeruginosa, S. aureus และ E. coli ATCC โดยมีค่า MIC และ MBC เท่ากับ 3.91 - 31.25 และ 15.63 - 62.50 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ตามลำดับ นอกจากนี้ เมื่อนำน้ำยาล้างจานที่มีส่วนผสมของสารสกัดเมล็ดลำไยมาศึกษาประสิทธิภาพในการยับยั้งแบคทีเรีย ด้วยวิธี paper disc diffusion พบว่า สามารถยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียทดสอบได้ ดังนั้น ผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจานที่มีส่วนผสมของสารสกัดเมล็ดลำไยจึงเหมาะสมในการนำมาใช้ยับยั้ง เชื้อแบคทีเรีย ซึ่งถือว่าเป็นการสนับสนุนการใช้สารจากธรรมชาติให้เกิดประโยชน์ และน้าไปสู่ การเพิ่มพูนรายได้ในการผลิตผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ
This research aimed to study the efficiency of longan seed extract, using 95% ethanol as solvent, against the growth of five bacterial species including Escherichia coli ATCC 25922, Bacillus subtilis TISTR 1248, Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853, Staphylococcus aureus ATCC 25923 and Klebsiella pneumoniae TISTR 1867 using paper disc diffusion and broth dilution methods. The result revealed that longan seed extract presented the highest efficacy against the growth of P. aeruginosa, followed by E. coli, S. aureus and B. subtilis, respectively with the dimension of the clear reegion of inhibition ranging from 20.33 – 30.67 mm. Whereas the longan seed extract could not inhibit the growth of K. pneumoniae. Furthermore, the longan seed extract was evaluated its minimum inhibitory concentration (MIC) and minimum bactericidal concentration (MBC) by broth dilution, and the results showed that longan seed extract exhibited the strongest efficacy against the growth of B. subtilis, followed by P. aeruginosa, S. aureus and E. coli with MIC and MBC values of 7.83 - 31.25 and 15.63 - 62.50 mg/ml, respectively. Additionally, dishwashing liquid containing longan seed extract was evaluated for its inhibition zone by paper disc diffusion assay, and the result found that it was able to inhibit the growth of all tested bacterial species. Therefore, the dishwashing liquid containing longan seed extract was suitable for inhibition of pathogenic bacteria. This supports usage of natural substances and lead to revenue increase receiving from producing natural products.
ฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย, เมล็ดลำไย
Antibacterial, Longan
เจียมจิต บวชไธสง แก้ไขล่าสุด 2020-02-25 14:56:57