ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

การบริหารจัดการการท่องเที่ยวชุมชนเชิงนิเวศ กรณีศึกษาชุมชนบ้านคลองขุด จังหวัดจันทบุรี
-
นิทัศนีย์ เจริญงาม และ วิทมา ธรรมเจริญ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
งานวิจัย
2559
ณัฐฐานี ดีซื่อ แก้ไขล่าสุด 2020-10-01 14:07:49