ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

กระบวนการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในภาคตะวันออก
The Special Economic Development Zone Driven Process of The Eastern Region
ชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์ , ชูวงศ์ อุบาลี , อัศวิน แก้วพิทักษ์
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
งานวิจัย
2560
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการแปลงนโยบายมาสู่แผนงานและโครงการ การขานรับ รวมถึงปัจจัยที่เป็นอุปสรรคในการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาในเขตเศรษฐกิจพิเศษของอำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด และอำเภออรัญประเทศและอำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว จะใช้วิธีการวิจัยแบบผสมระหว่างการวิจัยสำรวจในเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ ข้อค้นพบจากการศึกษา สามารถสรุปได้ว่า ในการขับเคลื่อนนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษนั้น การวิจัยจะพบว่า กระบวนการแปลงนโยบายประกอบด้วย 3 ขั้นตอนใหญ่ๆ คือ ขั้นกำหนดนโยบาย ขั้นการกำหนดผังพื้นที่ของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และขั้นการกำหนดโครงการและกิจกรรม ในส่วนของการขานรับนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษของประชาชน ในจังหวัดตราดและจังหวัดสระแก้ว โดยภาพรวมอยู่ในระดับค่อนข้างมาก และในส่วนของอุปสรรคที่เป็นปัจจัยร่วมของเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดตราดและจังหวัดสระแก้วนั้น มี 3 ปัจจัยที่สำคัญคือ ปัญหาความชัดเจนเรื่องเขตแดนระหว่างไทยกับกัมพูชา ปัญหาทางด้านกฎหมาย และปัญหาการปรับยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ
The research aimed to study policy transmission and implementations, policy responsiveness as well as factors being obstacle to special economic zone development policy drive in Amphoe Khlong Yai , Trat Province including Amphoe Aranyaprathet and Amphoe Watthana Nakhon , Sa Kaeo province. The research used mixed method between survey research and qualitative research. The results showed the policy transmission consisted of three main steps as follows policy formulation step, special economic zoning step as well as activity and project formulation step. Moreover, it was found that the people in Trat and Sa Kaeo province fairly responded to the policy. Finally, the research found that common factors being obstacle to the policy drive as follows unclearness concerning Thai-Cambodia border, legal problem, and problem concerning strategic adjustment the policy.
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ , กระบวนการนโยบาย , การขานรับนโยบาย , การประเมินความก้าวหน้า , การประเมินผลกระทบ
special economic development zone , policy process , policy responsive , progress evaluation , impact evaluation
ณัฐฐานี ดีซื่อ แก้ไขล่าสุด 2019-10-31 10:33:29