ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

ระบบตรวจวัดระดับน้ำและแจ้งเตือนภัยน้ำท่วม
Water Level Measurement and Flood Warning System
ปรัชญา ใจสุทธิ , ขนิษฐา สิทธิเทียมจันทร์ , ทวีศักดิ์ สัมมา , วสุพล เผือกนำผล
คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
งานวิจัย
2560
วิจัยนี้เสนอระบบตรวจวัดระดับน้ำและเตือนภัยน้ำท่วมโดยอาศัยเซ็นเซอร์อัลตราโซนิกและไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อตรวจวัดระดับน้ำแล้วส่งไปแสดงบนหน้าเว็บเพจซึ่งแสดงผลเป็นแบบทันทีทันใด รายวัน รายเดือน และรายปี ถ้าระดับน้ำถึงเกณฑ์ที่กำหนดไว้ระบบจะส่งข้อความสั้นผ่านทางไลน์นอทิไฟไปยังผู้นำท้องถิ่น นอกจากนี้ยังมีแผนที่กูเกิลแสดงพื้นที่ที่น้ำมีโอกาสท่วมถึงและสามารถคาดการณ์พื้นที่ที่น้ำจะท่วมโดยผู้ใช้ป้อนข้อมูลระดับความสูงของน้ำเทียบกับระดับน้ำทะเลปานกลางได้ ซึ่งวิจัยนี้แบ่งการทำงานของระบบออกได้เป็น 3 มอดูลย่อย ๆ ดังต่อไปนี้ 1) มอดูลระบบเก็บระดับน้ำด้วยตัวรับรู้ความถี่สูง 2) มอดูลระบบแจ้งเตือนภัยน้ำท่วมผ่านทางบริการไลน์นอทิไฟ 3) ระบบรายงานพื้นที่น้ำท่วมผ่านแผนที่กูเกิล จากการทดลองใช้ระบบตรวจวัดระดับตรวจวัดระดับน้ำและแจ้งเตือนภัยน้ำท่วม ซึ่งติดตั้งไว้บริเวณคลองคมบาง ผลที่ได้สามารถวัดระดับน้ำในคลอง และส่งค่าระดับน้ำไปยังเว็บแอปพลิเคชัน รวมทั้งส่งค่าระดับวิกฤตไปทางไลน์นอทิไฟให้แก่ผู้นำหมู่บ้าน และหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องได้
The research proposed Water Level Measurement and Flood Warning System by using ultrasonic sensors and microcontrollers to measure water levels and then are displayed on the webpage immediately, daily, monthly and yearly. If the water level reaches the threshold, the system will send a short message via the Line Notify to the local leader. In addition, Google Map API shows the area where water is probably flooded and can predict the area where the water will be flooded by entering the water level compared to the mean sea level. This research divides the system into 3 modules as follows 1) system of water level collecting with ultrasonic sensor 2) System of flood warning based on line notify 3) system of flood zone reports via google map. From the experiment using the water level measurement system and flood warning which is installed at Kombang Canel, the system can measure water level in the canal and send the water level to the web application and send critical values to the local leader of village and government agencies.
การเฝ้าระวังระดับน้ำ , ระบบเตือนภัยน้ำท่วม , ไลน์นอทิไฟ , เอพีไอแผนที่กูเกิล
flood warning system , google map API , Line Notify, water level monitoring
ณัฐฐานี ดีซื่อ แก้ไขล่าสุด 2019-10-31 10:57:27

ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด