ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

การศึกษาวัฒนธรรมทางดนตรีบทเพลงรำสวดโบราณ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
The Study of the Musical Culture of Ancient Chanting Dance Song in Khlung District, Chanthaburi Provinc
พิสุทธิ์ การบุญ , ชวัลรัตน์ สมนึก
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
งานวิจัย
2560
การศึกษาวัฒนธรรมทางดนตรีบทเพลงรำสวดโบราณ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ใช้การลงพื้นที่สัมภาษณ์ประวัติความเป็นมาของคณะรำสวดวิชัยราชันย์ และรวบรวมบทร้องรำสวดโบราณมาวิเคราะห์องค์ประกอบทางดนตรี จำนวน 10 เพลง โดยมีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อ 1) เพื่อศึกษาประวัติ และบทร้องรำสวดโบราณ และ 2) เพื่อศึกษาวิเคราะห์องค์ประกอบทางดนตรีรำสวดโบราณ ซึ่งคณะรำสวดวิชัยราชันย์เป็นคณะที่ได้รับความนิยมจากประชาชนในพื้นที่มากที่สุด ก่อตั้งโดยนายวิชัย เวชโอสถ ซึ่งรับงานแสดงรำสวดมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 โดยมีบทร้องจากการนำเนื้อเรื่องในวรรณคดีต่าง ๆ มาใส่ทำนองที่ได้รับการถ่ายทอดมาตั้งแต่โบราณมา ส่วนการวิเคราะห์องค์ประกอบทางดนตรีรำสวดโบราณจำนวน 10 บทเพลง พบว่า ทุกบทเพลงมีลักษณะเป็นทำนองเดียว (Monophonic Texture) โดยมีลักษณะการแสดงร้องโต้ตอบกันระหว่างนักร้องกับลูกคู่ ส่วนมากจะมีการร้องขึ้นต้นเพลงในรูปแบบอนาครูซิส 5 รูปแบบ ซึ่งบทเพลงส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มเสียงตัวโน้ต 5 เสียงของบันไดเสียงเพนตาโทนิค (Pentatonic Scale) ส่วนทำนองมีช่วงเสียงกว้างที่สุดในระยะขั้นคู่ P11th ซึ่งมีการเคลื่อนที่ในทิศทางคงที่ และทิศทางขึ้นแล้วลงจบที่โน้ตโทนิค (Tonic) ทุกบทเพลง สำหรับรูปแบบของบทเพลงอยู่ในรูปแบบรอนโด (Rondo Form) และรูปแบบธีมและแวริเอชั่น (Theme and Variations)
The study on musical culture of ancient chanting dancing song in Khlung District, Chanthaburi Province, was carried by the field study of an interview Wichai Rachan Ancient Chanting Dance Corp about the history of the group, and the collection of 10 ancient Chanting song which were analyzed with the focus on musical components. The objectives of the research were: 1) To study about the background and lyrics for ancient dancing and chanting 2) To study and analyze about the components of music for ancient dancing and chanting. Wichai Rachan is the most popular ancient chanting corp in the local area. It was formed by Wichai Vej-o-sot, this corp had been performing Ram Suat (dancing and chanting) in the continuous and consistent manner since 2006. The lyrics of the hymns are about the stories of Thai literatures with the melodies that have been passed on since the ancient time. From the analysis on the musical components of the 10 studied hymns, it was discovered that all the studied hymns have monophonic texture. Each hymn is sung by the main singer and choruses. The hymns start with 5 forms anacrusis and most hymns consist of 5 notes in pentatonic scale. As for the melody, the widest range is the P11st pair which has movement in a stable direction and the ascending direction before ending with the tonic note. The hymns are in the rondo form, and theme and variations form.
รำสวดโบราณ , อำเภอขลุง , จันทบุรี
Ancient Ram Suat , Khlung District , Chanthaburi Province
ณัฐฐานี ดีซื่อ แก้ไขล่าสุด 2020-01-27 10:42:59