ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

การพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพด้วยการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูปฐมวัยในจังหวัดจันทบุรี
DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL LEARNING COMMUNITY USING THE LESSON STUDY PROCESS TO PROMOTE THE LEARNING COMPETENCY OF THE EARLY CHILDHOOD TEACHERS IN CHANTHABURI
หฤทัย อนุสสรราชกิจ , วราลี ถนอมชาติ
คณะครุศาสตร์
งานวิจัย
2560
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) พัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพด้วยการพัฒนาบทเรียนร่วมกันของครูปฐมวัย 2) พัฒนากระบวนการพัฒนาบทเรียนร่วมกันสำหรับครูปฐมวัยในจังหวัดจันทบุรี 3) พัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูปฐมวัยจากการเข้าร่วมกระบวนการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน ผู้เข้าร่วมการวิจัย คือ ครูผู้สอนระดับปฐมวัยในจังหวัดจันทบุรี จำนวน 20 คน การดำเนินการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพแบบมีการแทรกแซง ประกอบด้วย 5 ขั้นตอนหลัก ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากระบวนการพัฒนาบทเรียนร่วมกันเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูปฐมวัย ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพด้วยกระบวนการพัฒนาบทเรียนร่วมกันเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูปฐมวัย ขั้นตอนที่ 3 การนำกระบวนการไปใช้ปฏิบัติการกับครูปฐมวัยในสถานศึกษา ขั้นตอนที่ 4 การวิเคราะห์ ปรับปรุงและประเมินผลกระบวนการ และขั้นตอนที่ 5 การสรุปและนำเสนอผลการพัฒนา ผลการวิจัย มีดังนี้ 1. กระบวนการพัฒนาบทเรียนร่วมกันสำหรับครูปฐมวัย ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักของกระบวนการ คือ แนวคิดและหลักการของกระบวนการ วัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ ขั้นตอน และการประเมินผลกระบวนการซึ่งขั้นตอนหลักที่สำคัญในการดำเนินการตามกระบวนการฯ คือ 1) การวางแผน มีการกำหนดเป้าหมาย และการวางแผนบทเรียน 2) การปฏิบัติการ ประกอบด้วย การสอนและการสังเกตการสอน และ 3) การสะท้อนผลการเรียนรู้ ประกอบด้วย การอภิปรายผล การปรับปรุงแก้ไขบทเรียน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2. ผลการเรียนรู้ของครู ครูเกิดการพัฒนาตนเองที่สะท้อนสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ในประเด็นหลักของการจัดการเรียนรู้ คือ 1) การวางแผนและออกแบบการจัดการเรียนรู้ 2) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และ 3) การประเมินผลการเรียนรู้ 3. ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูปฐมวัย มีลักษณะที่สำคัญ คือ 1) ความเป็นกัลยาณมิตร 2) การมีเป้าหมายร่วมกัน 3) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ 4) การรวมพลัง
This research aimed to 1) develop professional learning community of early childhood teachers using the lesson study process 2) develop the lesson study process for the early childhood teachers in Chanthaburi Province and 3) develop the learning competency of the early childhood teachers in Chanthaburi Province. The research participants were twenty of the early childhood teachers from the schools in Chanthaburi province. This study was a qualitative research with intervention. The research consisted of the five steps: 1) a study and analysis of the data about the lesson study process 2) develop the professional learning community using the lesson study process for the early childhood teachers 3) operate the process in the school 4) analysis and evaluate the process and 5) the conclusion of the research results. The findings were as follows: 1. The lesson study process for the early childhood teachers consisted of the main elements as follows ; the concept and the principle of the process, the objective of the process , the strategy of the process, the steps of the process and the evaluation of the process. There were the important steps of the process as follows; 1) planning 2) practicing and 3) learning conclusion and reflection. 2. The teacher’s learning competency occurred in 3 issues: 1) planning and designing the lesson plan 2) operating the learning activities and 3) evaluating the learning 3. The professional learning community (PLC) of the early childhood teachers has the 4 important aspects; 1) the characteristic of the good friend among the teachers 2) the having a common goal 3) the learning sharing and 4) the collaboration
การพัฒนาบทเรียนร่วมกัน, ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ, ครูปฐมวัย
lesson study, professional learning community, early childhood teacher
ณัฐฐานี ดีซื่อ แก้ไขล่าสุด 2020-01-27 14:17:59

ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด