ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

การศึกษาผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติโดยใช้การจัดการเรียนการสอนด้วยสุยโมเดล ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
A Study of Student Learning Outcomes based on Thai Qualifications Framework for Higher Education (TQF:HEd) in Thailand using the SUI Model Based Classroom in Rambhai Barni Rajabhat University
พิสุทธิ์ การบุญ , วรฉัตร อังคะหิรัญ , ชวัลรัตน์ สมนึก , เกศิณี ศิริสุนทรไพบูลย์ , สิทธิชัย ศรีเจริญประมง , ขวัญศิริ เจริญทรัพย์ , ณัฐธยาน์ จิรสุขธันยกร , นภา จันทร์ตรี , ทิพวรรณ พละสุขสมบัติ
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
งานวิจัย
2561
สุยโมเดลเป็นการจัดการเรียนการสอนรูปแบบหนึ่งที่พัฒนาขึ้นจากนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีในโครงการพัฒนากระบวนทัศน์การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ สร้าง เสาะ สุข/สนุก สำเร็จ และสุย มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ 1) เพื่อศึกษาผลการเรียนรู้ของนักศึกษาจากการจัดการเรียนการสอนด้วยสุยโมเดล 2) เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาก่อน และหลังการจัดการเรียนการสอนด้วยสุยโมเดล 3) เพื่อตรวจสอบความคงทนของผลการเรียนรู้ของนักศึกษาจากการจัดการเรียนการสอนด้วยสุยโมเดล และ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนด้วยสุยโมเดล เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในด้านต่าง ๆ ตามมาตรฐานการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน ที่ผ่านการวิเคราะห์ค่า IOC แล้วมีค่าอยู่ระหว่าง 0.61-1.00 มีกลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีที่ลงทะเบียนเรียนใน 9 รายวิชา ในภาคการศึกษาที่ 1/2561 จากการวิจัยพบว่า ผลการเรียนรู้ของนักศึกษาก่อนและหลังเรียนในแต่ละรายวิชาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน ในภาพรวมมีค่าคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 จำนวน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ ด้านปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการ วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี ส่วนด้านคุณธรรม จริยธรรม ไม่พบความแตกต่างกันทางสถิติ นอกจากนี้การศึกษาความคงทนด้านความรู้หลังจากจัดกระบวนการเรียนการสอนด้วยสุยโมเดลไปแล้ว 2 สัปดาห์ พบว่า นักศึกษามีความรู้หลังจากเรียนด้วยกระบวนการสุยโมเดลสูงกว่าหลังเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดกระบวนการเรียนการสอนด้วยสุยโมเดล พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจในระดับมาก (x ̅ = 4.09, S.D. = 0.56) แสดงให้เห็นว่า สุยโมเดลเป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ของผู้เรียนได้
Sui Model is the teaching and learning model which is developed by Rambhai Barni Rajabhat University’s policy. This paradigm project emphasized the child centre consists of 5 steps: (1) create, (2) search, (3) be happy and fun, (4) complete and (5) applicable. The purposes of this research were: 1) to study the learning outcomes of students using the SUI model, 2) to compare the learning outcomes of the students before and after using the SUI model, 3) to check the durability of the learning outcomes of the students using the SUI model, and 4) to study the students’ satisfy through the SUI model. The assessment tests was applied to evaluate for the learning achievements according to the five frameworks. There was IOC at level 0.61-1.00. The sample was Rambhai Barni Rajabhat University’s students. The project was applied during semester of 1/2018. The results found that the learning outcomes of students before and after studying involved 5 aspects. The overall scores after study was higher than before using the SUI model. There was a statistically significant difference at the 0.05 level in the following 4 aspects: knowledge and cognitive skills, interpersonal skills and responsibility, numerical analysis and communication and technology skills. The aspects of Ethics and Morals were not statistically different. The result of the durability of the learning outcomes of the students using the SUI model found that the students retained the knowledge 2 weeks after studying using the SUI model.
ผลการเรียนรู้, กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ, สุยโมเดล, มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
Interpersonal Skills and Responsibility, Thai Qualifications Framework for Higher Education, the Sui Model
ณัฐฐานี ดีซื่อ แก้ไขล่าสุด 2020-01-29 15:59:50

ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด