ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

การประยุกต์ใช้แอปพลิเคชันบริหารจัดการฟาร์มสำหรับเกษตรกรชาวสวนทุเรียน
The Application of Farm Management System for Durian Agriculturist
ขนิษฐา สิทธิเทียมจันทร์ , ปรัชญา ใจสุทธิ
คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
งานวิจัย
2560
ณัฐฐานี ดีซื่อ แก้ไขล่าสุด 2020-01-30 10:14:58

ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด