ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

การประยุกต์ใช้โครงข่ายประสาทเทียมเพื่อจำแนกคุณภาพนมจากคุณสมบัติ ไดอิเล็กตริก
Application of Artificial Neural Network for Milk Quality Categorization from Dielectric Properties
ประพัน ลี้กุล , พรพิมล ฉายแสง , พิชชานันท์ วงศ์ศิริธร , จิตพิสุทธิ์ อิ่มในบุญ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
งานวิจัย
2560
ณัฐฐานี ดีซื่อ แก้ไขล่าสุด 2020-01-30 16:06:48