ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการคลังสินค้า
Increasing Efficiency of Warehouse Management
ปรัชภรณ์ เศรษฐเสถียร , กฤติยา เกิดผล
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
งานวิจัย
2560
งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงระบบการจัดเก็บสินค้า และเพิ่มประสิทธิภาพการเบิก-จ่ายสินค้า และเพื่อให้ได้องค์ความรู้ในการจัดระบบของคลังสินค้า กรณีศึกษาร้านน้ำเพชร กลาส แอนด์ อลูมิเนียม สาขาแสนตุ้ง จากการศึกษาดำเนินงาน พบปัญหา คือ สินค้ามีการจัดเก็บไม่เป็นระเบียบ ส่งผลให้ใช้เวลานานในการค้นหาสินค้า และสินค้าที่ถูกจัดเก็บไว้เป็นเวลานานเกิดความชำรุด ดังนั้นจึงได้มีการเก็บข้อมูลรายการสินค้า เพื่อคัดแยกประเภทสินค้าพบว่า สินค้าภายในร้านมี 13 ประเภท แบ่งออกได้ทั้งหมด 93 ชนิด สามารถจัดประเภทสินค้าหลักๆ ได้ 3 ประเภท จากนั้นใช้การวิเคราะห์ ABC Classification และ Visual Control เพื่อใช้ในการคัดแยก การจัดหมวดหมู่สินค้า เรียงลำดับความสำคัญ และจัดทำป้ายบ่งชี้ตำแหน่งการจัดวางสินค้าบนชั้นสินค้า พบว่าการปรับปรุงระบบการจัดเก็บสินค้าแบบใหม่ ทำให้สินค้ามีการจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบ และใช้ระยะเวลาในการเบิกจ่ายสินค้าลดลง จากเดิมระยะเวลารวมในการหยิบสินค้า 12 ชั่วโมง 21 นาที 18 วินาที ลดลงเป็น 6 ชั่วโมง 25 นาที 23 วินาที ซึ่งสามารถวัดประสิทธิภาพเวลาในการหยิบสินค้าลดลง 48.17% และทำให้ได้องค์ความรู้ในการจัดการคลังสินค้า
This research aimed to improve the storage and increase efficiency of goods picking of the warehouse management and gain knowledge of the warehouse system for the case study of a case study of Nampetch Glass and Aluminums, San Tung Branch. Problems found due to the warehouse were not management that effect to take time to find the goods and damage. Thus, focusing on record the information for classify goods. The result was found that the goods were 13 issues that divided into 93 types and classify the main were 3 groups. Apply from the principle ABC Classification and Visual Control used in goods Classification, goods sorting, label Classification of goods and assign storage location. The result found that the goods in warehouse in an orderly and reducing storage time were 12 hours 21 minutes 18 seconds to 6 hours 25 minutes 23 seconds. The efficiency of warehousing management was 48.17% reducing in picking time average and get knowledge in warehouse management.
การจัดการคลังสินค้า การวิเคราะห์แบบเอบีซี การควบคุมด้วยการมองเห็น
Warehouse Management, ABC Classification, Visual Control
ณัฐฐานี ดีซื่อ แก้ไขล่าสุด 2020-01-30 16:13:41

ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด