ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

การพัฒนาสายอากาศย่านความถี่กว้างเพื่อตรวจสอบเปอร์เซ็นต์เนื้อยางก้อนถ้วย
Wideband antenna development for moisture content of the cup lump rubber detecting
พรพิมล ฉายแสง , ประพัน ลี้กุล
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
งานวิจัย
2560
งานวิจัยนี้นำเสนอการศึกษาคุณสมบัติไดอิเล็กตริกของยางก้อนถ้วยในช่วงความถี่กว้างตั้งแต่ 1.5 กิกะเฮิรตซ์ ถึง 5.5 กิกะเฮิรตซ์ ยางก้อนถ้วยที่ศึกษาแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือยางอายุ 1 วัน และ 7 วัน ยางก้อนถ้วยแต่ละกลุ่มมีเปอร์เซ็นต์เนื้อยางต่างกันตามอายุของการเก็บ การศึกษาประกอบด้วยการวัดค่าคงที่ไดอิเล็กตริกและค่าตัวประกอบการสูญเสียไดอิเล็กตริกของยางก้อนถ้วย ข้อมูลที่ได้จากการวัดยางก้อนถ้วยทั้ง 2 กลุ่ม ถูกนำมาเปรียบเทียบกันเพื่อหาความแตกต่างของคุณสมบัติไดอิเล็กตริก ผลการเปรียบเทียบคือ ยางก้อนถ้วยอายุ 1 วัน มีค่าคงที่ไดอิเล็กตริกสูงกว่ายางก้อนถ้วยอายุ 7 วัน และเมื่อเฉลี่ยข้อมูลการวัดตลอดช่วงความถี่ค่าที่ได้ต่างกัน 23.75 และช่วงความถี่ที่แตกต่างกันชัดเจนที่สุดคือ 4.77 กิกะเฮิรตซ์ ถึง 5.39 กิกะเฮิรตซ์ ซึ่งแตกต่างกันเฉลี่ยทั้งช่วงอยู่ที่ 74.29% ค่าตัวประกอบการสูญเสียไดอิเล็กตริก ของยางก้อนถ้วยมีความแตกต่างกันเฉลี่ยอยู่ที่ 9.93 และช่วงความถี่ที่แตกต่างกันชัดเจนที่สุดคือ 5.01 กิกะเฮิรตซ์ ถึง 5.37 กิกะเฮิรตซ์ มีความแตกต่างเฉลี่ยอยู่ที่ 78.86% ซึ่งจากข้อมูลที่ศึกษาแสดงให้เห็นว่าการคัดแยกอายุของยางก้อนถ้วยสามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพในช่วงความถี่ 4.77 กิกะเฮิรตซ์ ถึง 5.39 กิกะเฮิรตซ์ ดังนั้นจึงออกแบบและสร้างสายอากาศโมโนโพลย่านความถี่กว้างครอบคลุมช่วงความถี่ดังกล่าวมีแบนด์วิดธ์ที่ 40 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้คัดแยกเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้งของยางก้อนถ้วยได้ต่อไป
This research was presented the study of dielectric properties of cup lump rubber in the frequency range of 1.5 GHz to 5.5 GHz. The cup lump rubbers under test were divided into 2 groups: 1 date group and 7 date group after post-harvest. The difference of two groups of cup lump rubber was the percentage of latex based on date of harvesting. In the study, the dielectric constant and the dielectric loss factor of each group were measured and compared. The results showed that the dielectric constant of cup lump rubber of the first group was higher than of the latter group, while the difference of the averaged dielectric constant entire the frequency range between two groups was 23.75. The most obviously seen difference was in the frequency range of 4.77 GHz to 5.39 GHz that provided the averaged difference of the dielectric constant equal 74.29%. For the case of dielectric loss factor, the difference of theirs averaged results was 9.93. The most obviously difference of the dielectric loss factor was in the frequency range of 5.01 GHz to 5.37 GHz with the averaged difference of 78.86%. Consequently, it showed that the dielectric properties can be used to classify the dry rubber content of the cup lump rubber in the frequency range of 4.77 GHz to 5.39 GHz. Therefore, the design and construction of a wide band monopole antenna, covering that frequency range, has a bandwidth of 40 percent, which can be applied to classify the dry rubber content of the cup lump rubber.
ยางก้อนถ้วย ค่าคงที่ไดอิเล็กตริก ตัวประกอบการสูญเสียไดอิเล็กตริก สายอากาศย่านความถี่กว้าง
Cup lump rubber, Dielectric constant, Dielectric loss factor, Wideband antenna
ณัฐฐานี ดีซื่อ แก้ไขล่าสุด 2020-01-31 10:14:17

ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด