ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

การประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโลยีเสมือนจริงที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของลูกค้า กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มน้ำผึ้งคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
The Impact of Augmented Reality via Media on Customer is Decision Purchasing, Case Study : The Kittchagut District is Honey Products Group Community Enterprise, Chanthaburi Province. The Application of AR Affect Purchasing Decision of Customers,Case Study of Nampung Community Enterprise Group
ภูวดล บัวบางพลู , อติราช เกิดทอง
คณะครุศาสตร์
งานวิจัย
2560
ณัฐฐานี ดีซื่อ แก้ไขล่าสุด 2020-01-31 10:27:26