ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

การพัฒนาโปรแกรมการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์เป็นฐานเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้แก่เด็กปฐมวัยในยุคเจเนอเรชั่นอัลฟา สำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
Development of Learning Program Using by Experience-based Learning for Early Childhood of Alpha Generation for Teacher Professional Students in Early Childhood Education Program
วราลี ถนอมชาติ , นภัส ศรีเจริญประมง
คณะครุศาสตร์
งานวิจัย
2560
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโปรแกรมการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์เป็นฐาน เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้แก่เด็กปฐมวัยในยุคเจเนอเรชั่นอัลฟาสำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2560 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จำนวน 35 คน ซึ่งได้จากการเลือกแบบเจาะจง โปรแกรมการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์เป็นฐาน ประกอบด้วย 1) คู่มือการใช้โปรแกรมการเรียนรู้ฯ 2) แผนการจัดกิจกรรม และ 3) เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมการเรียนรู้ฯ มี 4 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน 2) การสร้างโปรแกรมการเรียนรู้ฯ 3) การทดลองใช้โปรแกรมการเรียนรู้ฯ และ 4) ปรับปรุงโปรแกรมการเรียนรู้ฯ ระยะเวลาเก็บรวบรวมข้อมูล 16 สัปดาห์ แบ่งเป็น การประเมินความรู้ความเข้าใจ เรื่องการจัดการเรียนรู้ให้แก่เด็กปฐมวัยในยุคเจเนอเรชั่นอัลฟาก่อนการทดลองใช้โปรแกรมการเรียนรู้ฯ 1 สัปดาห์ ทดลองใช้โปรแกรมการเรียนรู้ 14 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 วัน วันละ 2 ชั่วโมง การประเมินความรู้ความเข้าใจเรื่องการจัดการเรียนรู้ให้แก่เด็กปฐมวัยในยุคเจเนอเรชั่นอัลฟา หลังทดลองใช้โปรแกรมการเรียนรู้ฯ 1 สัปดาห์ และวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ผลการวิจัยปรากฏพบว่า 1. หลังการทดลองใช้โปรแกรมการเรียนรู้ฯ กลุ่มทดลองมีคะแนนความรู้ความเข้าใจเรื่องการจัดการเรียนรู้ให้แก่เด็กปฐมวัยในยุคเจเนอเรชั่นอัลฟา สูงกว่าก่อนการทดลองใช้โปรแกรมการเรียนรู้ฯ และ 2. ลักษณะของโปรแกรมการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์เป็นฐาน เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้แก่เด็กปฐมวัยในยุคเจเนอเรชั่นอัลฟาสำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยที่ปรับปรุงแล้ว ประกอบด้วย 1) หลักการและแนวคิด 2) วัตถุประสงค์ 3) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 4) เนื้อหา 5) ลักษณะกิจกรรม 6) เอกสารและสื่อ 7) ระยะเวลา และ 8) การประเมินผลการใช้โปรแกรมการเรียนรู้ฯ
The purpose of this research was to develop the learning program using experience-based learning to develop learning management for early childhood of alpha generation for teacher professional students. The sample were 35 teacher professional students from Early Childhood Education Program in the academic year 1017, which obtained by using the purposive sampling technique. The experience-based learning program consisted of 1) a manual of the program, 2) a package of the activity plan and 3) data collection instrument. There were four steps of learning program development including 1)basic information study, 2) development of learning program, 3) trying out the learning program and 4) revising the learning program. The total period of data collection was 16 weeks. The assessment of understanding on learning management for early childhood of alpha generation was done one week prior to trying out the learning program. The trying-out process lasted for 14 weeks; three days a week with two hours a day. The assessment of understanding on learning management for early childhood of alpha generation after trying out the learning program was done in one week. The data were analyzed using mean. The results showed that : 1. After trying out the learning program, the experimental group had scores of understanding on learning management for early childhood of alpha generation higher than before trying out the learning program and 2. the adjusted learning program using experience-based learning to develop learning management for early childhood of alpha generation for teacher professional students of Early Childhood Education Program consisted of 1) principle and concept, 2) purpose, 3) population and sample, 4) content, 5) activity, 6) document and media, 7) period of time and 8) assessment of the learning program.
การพัฒนาโปรแกรมการเรียนรู้, การจัดการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์เป็นฐาน,เด็กปฐมวัยในยุคเจเนอเรชั่นอัลฟา
Development of the Learning Program, Experience-based Learning, Early Childhood of Alpha Generation
ณัฐฐานี ดีซื่อ แก้ไขล่าสุด 2020-01-31 15:03:36