ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

การระบาดของเหามนุษย์ในจังหวัดจันทบุรี และการป้องกันกำจัดโดยใช้น้ำมันหอมระเหยจากพืชสมุนไพร
The Prevalence of Human Head Lice in Chanthaburi Province and Herbal Essential Oils Control
วัชรวิทย์ รัศมี , จิรพร สวัสดิการ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
งานวิจัย
2560
การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการระบาดของเหามนุษย์ในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาในจังหวัดจันทบุรี และศึกษาประสิทธิภาพของน้ำมันหอมระเหยจากพืชสมุนไพรจำนวน 7 ชนิดได้แก่กระชาย กระวาน ขมิ้นชัน เปราะหอม ไพล เร่ว และส้มจี๊ด ความเข้มข้น 5, 10% ต่อการตายของเหามนุษย์ หลังการทดลองพบว่าจังหวัดจันทบุรีมีการระบาดของเหาเท่ากับ 11.57% พบมากที่สุดในอำเภอเมืองจำนวน 21.28% สำหรับผลของสารสกัดจากพืชสมุนไพรพบว่าน้ำมันหอมระเหยจากส้มจี๊ด 10% ให้ผลดีที่สุดทำให้เหาตายเท่ากับ 60% หลังการทดลองที่ 120 นาที
The aims of this study were to investigate of the human head lice infestation among primary school children in Chanthaburi province and to study on effect of 5% and 10% concentration of seven medicinal plants such as Kaempfer, Siam cardamom, Turmeric, Sand ginger, Plai, Bustard cardamom and Kumquats on mortality of human head lice. The results show that the schoolchild were human head lice infestation at 11.57%. The highest infestation rate was 21.28% was shown in Muang district. The result of pediculicidal activity from the seven medicinal plants that show, 10% Kumquats was the most effect to kill human head lice at 60% after 120 min. application.
เหามนุษย์, การระบาด, น้ำมันหอมระเหย, การฆ่าแมลง
human head lice, prevalence, essential oils, mortality
ณัฐฐานี ดีซื่อ แก้ไขล่าสุด 2020-01-31 15:07:21

ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด