ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

ระบบคัดแยกสิทธิ์การรักษาเพื่อประเมินผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายจากกลุ่มผู้ป่วยที่มิใช่ คนไทยของโรงพยาบาลในเขตเศรษฐกิจพิเศษ : กรณีศึกษาจังหวัดตราด
Pick Out System Systematic Screening for Cost-Benefit Analysis of Non-Thailand Patients in the Special Economic Zone: A Case Study of Trat Province
กานต์ นัครวรายุทธ, เบญจมาศ เนติวรรักษา, ไพลิน ทองสนิทกาญจน์, อนุรักษ์ รอดบำรุง
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
งานวิจัย
2561
การเปิดเขตเศรษฐกิจพิเศษส่งผลกระทบกับประเทศไทยในหลายด้าน เช่น ปัญหาสาธารณสุขจากกลุ่มผู้เข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย เพราะเมื่อคนกลุ่มนี้ต้องเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลมักจะสวมสิทธิ์ผู้ใช้แรงงานต่างด้าวที่ถูกกฎหมายซึ่งมีสิทธิ์ในเข้ารับการรักษามาใช้เพราะบัตรประจำตัวผู้ใช้แรงงานกลุ่มนี้ไม่มีการระบุอัตลักษณ์ใดให้โรงพยาบาลระบุตัวตนได้ ซึ่งนอกจากจะทำให้การรักษาไม่ต่อเนื่องแล้วยังส่งผลให้ค่ารักษาพยาบาลที่ควรจะจัดเก็บได้จากกลุ่มผู้ไม่มีสิทธิ์ขาดหายไปด้วย งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างระบบคัดแยกสิทธิ์การรักษากลุ่มผู้ป่วยที่มิใช่คนไทยเพื่อประเมินผลกระทบด้านค่าใช้จ่ายการรักษาที่สูญเสียไปจากการถูกสวมสิทธิ์การรักษาและเพิ่มความถูกต้องของข้อมูลค่ารักษาพยาบาลด้านสาธารณสุขในเขตเศรษฐกิจพิเศษ จากการเก็บรวบรวมข้อมูลของประชากรกลุ่มตัวอย่างชาวกัมพูชาอาชีพรับจ้างทั่วไปเป็นเวลา 5 เดือน โดยคัดแยกผู้ป่วยต่างด้าวที่สวมสิทธิ์ออกด้วยระบบแสกนลายนิ้วมือที่เชื่อมต่อกับระบบฮอสเอกซ์พี (HOSxP) ในโรงพยาบาลคลองใหญ่ จังหวัดตราดที่อยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษพบว่า ผู้ป่วยที่มารับบริการรวมทั้งสิ้น 3,659 รายเป็นจำนวน 14,398 ครั้งมีผู้ป่วยที่ลายนิ้วมือไม่สัมพันธ์กับข้อมูลในระบบเป็นจำนวนทั้งสิ้น 206 รายหรือประมาณ 5.63% ของผู้ป่วยต่างด้าว จะเห็นจำนวนเงินที่หายไปจากการสวมสิทธิ์การรักษาของผู้ป่วยกลุ่มนี้ และจากการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้กรณีศึกษาพบว่ามีการสวมสิทธิ์การรักษาพยาบาลเกิดขึ้น และการใช้สแกนลายนิ้วมือมาช่วยคัดกรองสิทธิ์นั้นสามารถช่วยเพิ่มความถูกต้องของข้อมูลค่ารักษาพยาบาลด้านสาธารณสุขในเขตเศรษฐกิจพิเศษได้
The opening of a special economic zone with Thailand, impacting multiple aspects of health problems such as illegal immigration group. Because when these people have been admitted in hospitals often wear authorize foreign workers to legally have the right to be admitted to that identity labor groups, there was no identification of any given plant. Nursing identifiable this will make the treatment is not continuous, but also result in medical expenses that should be collected from the license does not disappear. The aim of this study was to establish a treatment authorization system for non-Thai patients to assess the impact of costs. Accuracy of data on medical expenses in the economic sector the purpose of this study is to collect demographic data on data, including five months of Cambodian occupation. By sorting patient eligible aliens who wore out with fingerprint scanner connected to hosxp (HOSxP) canal at the Trat hospital in the special economic zone. Patients who received a total of 3,659 cases to 14,398 times the number of patients was not associated with the fingerprint data on a total of 206 people, or approximately 5.63% of patients alien. The amount lost from the right to wear the treatment of these patients. And data analysis using case studies showed that wearing the right treatment occurs. And using a fingerprint scanner for screening rights can help increase the accuracy of medical information for public health in special economic zones.
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล, ฮอสเอกซ์พี, ระบบแสกนลายนิ้วมือ, แรงงานต่างด้าว
Special Economic Zone, Screening System, Foreign patients, Fingerprint Scanner
ณัฐฐานี ดีซื่อ แก้ไขล่าสุด 2020-03-27 09:53:35

ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด