ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

ฤทธิ์ยับยั้งกิจกรรมเอนไซม์อะไมเลสและเอนไซม์อะซิติลโคลีนเอสเทอเรสจากสารสกัดเมล็ดข้าวพันธุ์นางพญาทองดำและข้าวพันธุ์ล้นยุ้ง
α-amylase and Acetylcholinesterase Inhibitory Activities of Rice Seeds Extracted
พิมใจ สุวรรณวงค์ และ วัชรี วรัจฉรียกุล
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
งานวิจัย
2561
งานวิจัยนี้ศึกษาฤทธิ์ยับยั้งกิจกรรมเอนไซม์อะซิติลโคลีนเอสเทอเรส ฤทธิ์ยับยั้งกิจกรรมเอนไซม์แอลฟ่าอะไมเลส และ ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดหยาบโปรตีน และสารสกัดหยาบตัวทำละลายอินทรีย์จากเมล็ดข้าวพันธุ์ล้นยุ้งและนางพญาทองดำ ผลการวิจัยพบว่าสารสกัดหยาบที่ได้จากเมล็ดข้าวมีฤทธิ์ยับยั้งกิจกรรมเอนไซม์อะซิติลโคลีนเอสเทอเรสโดยสารสกัดหยาบโปรตีนจากเมล็ดข้าวสายพันธุ์ล้นยุ้งและนางพญาทองดำมีฤทธิ์ยับยั้งกิจกรรมเอนไซม์อะซิติลโคลีนเอสเทอเรสได้ดีที่สุด ซึ่งมีค่า 〖"IC" 〗_"50" เท่ากับ 0.30 และ 0.33 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ตามลำดับ และสารสกัดด้วยตัวทำละลายอินทรีย์จากเมล็ดข้าวพันธุ์นางพญาทองดำมีฤทธิ์ดีกว่าข้าวพันธุ์ล้นยุ้ง ผลการทดสอบฤทธิ์การยับยั้งเอนไซม์แอลฟาอะไมเลสพบว่าสารสกัดเฮกเซน ไดคลอโรมีเทน และเมทานอล จากเมล็ดข้าวสายพันธุ์ล้นยุ้งมีค่า IC50 เท่ากับ 0.467±0.022, 0.227±0.014 และ 0.108±0.0006 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ตามลำดับซึ่งมีฤทธิ์ดีกว่าสารสกัดจากข้าวพันธุ์นางพญาทองดำ นอกจากนี้ยังพบว่าสารสกัดที่ได้จากเมล็ดข้าวทั้งสองสายพันธุ์สามารถยับยั้งอนุมูลอิสระ DPPH• ได้ โดยที่สารสกัดเมทานอลมีฤทธิ์ยับยั้งอนุมูลอิสระดีที่สุด รองลงมาคือ สารสกัดไดคลอโรมีเทน และสารสกัดเฮกเซน ตามลำดับ
This research was investigating the -amylase and acetylcholinesterase inhibitory activities of the protein extracted and organic solvent extracted from Lon Yung and Nang phayatongdam rice seeds. Moreover, this research emphasized on comparing the antioxidant activities for the protein extracted and organic solvent extracted as well. The results showed all of the crude extracted inhibited the acetylcholinesterase and the best inhibitor obtained from the crude protein extracted of Nang phayatongdam rice (IC50 = 0.30 mg.ml-1) and Lonyung rice (IC50 = 0.33 mg.ml-1). Besides, the organic solvent extracted of Nang phayatongdam rice showed higher activities than Lon Yung rice extracted. The organic solvent extracted of Lon Yung rice seeds showed the -amylase inhibitory activity was higher than Nang phayatongdam rice. (IC50 of hexane, dichloromethane and methanol extracted of Lon Yung rice seeds are 0.467±0.022, 0.227±0.014 and 0.108±0.0006 mg.ml-1, respectively) Moreover, we found that organic solvent extracts of both rice seed varieties could inhibit DPPH radical and methanolic extracted was the best antioxidant activity followed by dichloromethane and hexane extracted.
อะซิติลโคลีนเอสเทอเรส,แอลฟาอะไมเลส,นางพญาทองดำ,ล้นยุ้ง
acetylcolinesterase , -amylase, Nang phayatongdam , Lon Yung
ณัฐฐานี ดีซื่อ แก้ไขล่าสุด 2020-03-27 15:36:07