ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

การพัฒนาผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษาของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี โดยใช้รูปแบบการสอน 5B Model
A Development of Rambhai Barni Rajabhat University Student is Learning Outcomes Under the Qualifications Framework for Higher Education by Using 5B Model
วสุพล เผือกนําผล และคณะ
คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
งานวิจัย
2561
ณัฐฐานี ดีซื่อ แก้ไขล่าสุด 2020-03-27 15:59:49