ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

การศึกษาผลการเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ด้วยแบบจำลองการสื่อสารแบบสร้างอัตลักษณ์ร่วมกับผู้เรียน
A Study of the Student-Centered Learning Outcomes by Creating Shared Identity through Communication Model
สมพงษ์ เส้งมณีย์ , วิฆเนศวร ทะกอง , สุทธินันท์ โสตวิถี , คงกฤช ปิตานนท์ , สริยาภา คันธวัลย์ , บวรสรรค์ เจี่ยดำรง , เหมือนฝัน คงสมแสวง และ รัจน์ชีวาต์ ตั๋นติกุลวรา
คณะนิเทศศาสตร์
งานวิจัย
2561
การวิจัยเรื่อง “การศึกษาผลการเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยแบบจำลองการสื่อสารแบบสร้างอัตลักษณ์ร่วมกับผู้เรียน” มีวัตถุประสงค์สำคัญ 4 ประการ 1) เพื่อศึกษาผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ด้วยแบบจำลองการสื่อสารแบบสร้างอัตลักษณ์ร่วมกับผู้เรียน 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียนก่อนและหลังการสอนด้วยแบบจำลองการสื่อสารแบบสร้างอัตลักษณ์ร่วมกับผู้เรียน 3) เพื่อประเมินความคงทนของผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) หลังจากจัดการเรียนการสอนด้วยแบบจำลองการสื่อสารแบบสร้างอัตลักษณ์ร่วมกับผู้เรียน และ4) เพื่อสำรวจทัศนคติของผู้เรียนที่มีต่อแบบจำลองการสื่อสารแบบสร้างอัตลักษณ์ร่วมกับผู้เรียน โดยการวิจัยเชิงทดลองจัดการเรียนการสอนด้วยแบบจำลองการสื่อสารแบบสร้างอัตลักษณ์ร่วมในภาคการศึกษาที่ 1/2561 เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ข้อที่ 1-3 และใช้การวิจัยเชิงสำรวจเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 4 ผลการวิจัย พบว่า การจัดการเรียนการสอนด้วยแบบจำลองการสื่อสารแบบสร้างอัตลักษณ์ร่วมส่งผลต่อการพัฒนาผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ทั้ง 5 ด้านของนักศึกษาสูงขึ้นกว่าตอนก่อนเรียน เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม ก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 12.21 ส่วนหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 17.25 ส่วนต่างค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 5.04 2) ด้านความรู้ ก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.64 ส่วนหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 13.32 ส่วนต่างค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 8.68 3) ด้านทักษะทางปัญญา ก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 26.12 ส่วนหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 47.58 ส่วนต่างค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 21.46 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.33 ส่วนหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 9.71 ส่วนต่างค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 4.38และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี ก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.98 ส่วนหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.50 ส่วนต่างค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 4.52
There were four main objectives of this study: 1) to study the learning outcomes, according to Thai Qualifications Framework for Higher Education (TQF) by a Shared Identity, Communication Model with learners 2) to compare the academic achievement of students before and after teaching with a Share Identity, Communication Model with learners 3) to evaluate the persistency of learning outcomes, according to the TQF after teaching and learning by Share Identity, Communication Model with learners and 4) to explore the attitudes of learners towards Share Identity, Communication Model with learners. This is experimental research, teaching and learning with t Share Identity, Communication Model in semester 1/2018 to achieve objectives no. 1-3 and using survey research to achieve research objectives no. 4. The research reveals that teaching and learning with Share Identity, Communication Model has an effect on the development of learning outcomes, according to the TQF, all 5 aspects are higher than before teaching. Considering each of its dimensions, found that: 1) Ethics and Morals: the mean before class was 12.21, while the mean after class was 17.25. The mean difference increased 5.04. 2) Knowledge: the mean before class was 4.64, while the mean after class was 13.32. The mean difference increased 8.68 3) Cognitive Skills: the mean before class was 26.12, while the mean after class was 47.58. The mean difference increased 21.46. 4) Interpersonal skills and responsibilities: the mean before class was 5.33, while the mean after class was 9.71. The mean difference increased 4.38. and 5) The numerical analysis, communication and technology skills: the mean before class was 2.98, while the mean after class was 7.50. The mean difference increased 4.52.
รูปแบบการสื่อสาร, แบบจำลองการสื่อสารแบบสร้างอัตลักษณ์ร่วม, ผลการเรียนรู้
Communication Model, Share Identity, Communication Model, Learning outcomes
ณัฐฐานี ดีซื่อ แก้ไขล่าสุด 2020-04-10 16:24:06

ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด