ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

ฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากเปลือกและเมล็ดของสละ
Biological Activities of Salak Peel and Seed
อาภาพร บุญมี , สุนิษา สุวรรณเจริญ และ ธีรพิชญ์ เกษมสุข
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
งานวิจัย
2561
ณัฐฐานี ดีซื่อ แก้ไขล่าสุด 2020-04-10 16:32:04

ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด