ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมของโรงเรียนในภาคตะวันออก
Learning Management Model for 21st Century Student is Skills Development According the Learning and Innovation Skill of Schools in the Eastern Region
ธีรังกูร วรบำรุงกุล , พรสวัสดิ์ ศิรศาตนันท์ , เริงวิชญ์ นิลโคตร และ สมปอง มูลมณี
คณะครุศาสตร์
งานวิจัย
2561
ณัฐฐานี ดีซื่อ แก้ไขล่าสุด 2020-04-10 17:22:42