ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

ความหลากหลายของแพลงก์ตอนพืช ในโครงการแก้มลิงบึงบ้านขอมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี
Diversity of Phytoplankton in The Monkey Cheeks Water Detention Project’s Cheek (Bung Ban Khom) Under Royal Initiative of His Majesty, Chanthaburi Province.
คณิสร ล้อมเมตตา , สิทธิพัฒน์ แผ้วฉ่ำ และ อุมารินทร์ มัจฉาเกื้อ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
งานวิจัย
2560
การศึกษาความหลากหลายของแพลงก์ตอนพืชในโครงการแก้มลิงบึงบ้านขอม และสระน้ำบ้านหนองสงวน จังหวัดจันทบุรี ในฤดูร้อน (กุมภาพันธ์ 2562) และฤดูฝน (สิงหาคม 2560) และศึกษาคุณภาพน้ำบางประการ ได้แก่ อุณหภูมิ ความเป็นกรดเป็นด่าง การนำไฟฟ้า ปริมาณของแข็งละลายน้ำรวม ความเค็ม ความโปร่งแสง ปริมาณออกซิเจนละลาย ความเป็นด่าง ความกระด้าง แอมโมเนีย-ไนโตรเจน ไนเตรท-ไนโตรเจน ออร์โธฟอสเฟต และคลอโรฟิลล์เอ แพลงก์ตอนพืชที่พบทั้งหมด 31 ชนิด ใน 27 สกุล 6 ชั้น โดยกลุ่มสาหร่ายสีเขียวมีจำนวนชนิดมากที่สุด 16 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 51.61 รองลงมา ได้แก่ สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน พบ 5 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 16.13 ไดอะตอม พบ 5 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 16.13 ไดโนแฟลกเจลเลต พบ 3 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 9.38 ยูกลีนอยด์ พบ 1 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 3.23 และคริสโซไฟต์ พบ 1 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 3.23 แพลงก์ตอนพืชชนิดเด่น ได้แก่ Desmidium baileyi, Gloeocystis sp. และ Sphaerocystis sp. ซึ่งเป็นสาหร่ายสีเขียว Dinobryon sp. (คริสโซไฟต์) และ Peridinium sp. (ไดโนแฟลกเจลเลต) ค่าความหลากหลายของแพลงก์ตอนพืชค่อนข้างต่ำ (0.85-1.02) เนื่องจากแหล่งน้ำเป็นน้ำสะอาดมีสารอินทรีย์น้อย ถูกจัดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ 2 ของแหล่งน้ำผิวดิน (เกณฑ์คุณภาพน้ำดี) สามารถใช้ประโยชน์เพื่อทำการอุปโภค บริโภค โดยต้องผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำทั่วไปก่อน
A study on species diversity of phytoplankton with the water qualities at The Monkey Cheeks Water Detention Project’s Cheek (Bung Ban Khom) under Royal Initiative of His Majesty, Chanthaburi Province was conducted during summer (February, 2017) and winter (August, 2017). The results showed that phytoplankton was found in 31 species of 27 genera 6 class. Identified as green algae 16 species (51.61 %), blue-green algae 5 species (16.13 %), diatoms 5 species (16.13 %), dinoflagellate 3 species (9.38 %), euglenoids 1 species (3.23 %) and chrysophyte 1 species (3.23 %). The dominant species belong to Desmidium baileyi, Gloeocystis sp., Sphaerocystis sp. Dinobryon sp. Peridinium sp. The index of species diversity of phytoplankton was 0.85-1.02. The water quality comparing surface water quality standards index, it is concluded that these reservoirs could be classified as being oligotrophic condition and type II water quality standard (good condition).
แพลงก์ตอนพืช, ความหลากหลาย, บึงบ้านขอม, จันทบุรี
phytoplankton, species diversity index, Bung Ban Khom, Chanthaburi
ณัฐฐานี ดีซื่อ แก้ไขล่าสุด 2020-04-12 20:04:46