ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการทำแผนที่ความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษและภาษาจีนของชุมชนบริเวณย่านการค้าและการท่องเที่ยวในจันทบุรี
Application of Using GIS for Mapping about the Abilities in English Couple with Chinese of Business and Tourism Communities in Chanthaburi
รุจิกา บุญเชิด, วินิชยา วงศ์ชัย และวิระ ศรีมาลา
คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
งานวิจัย
2557
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการสำรวจ วิเคราะห์ และจัดทำข้อมูลแผนที่ด้าน ความสามารถทางภาษาอังกฤษและภาษาจีนของชุมชนบริเวณย่านการค้าและการท่องเที่ยวในจันทบุรีด้วยวิธีการส ารวจด้วยแบบสอบถาม พร้อมทั้งบันทึกพิกัดภูมิศาสตร์จากตำแหน่งของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนของชุมชนย่านการค้าและแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดจันทบุรี ทั้งหมด 400 ตัวอย่าง จากนั้นนำผลการสำรวจมาวิเคราะห์ค่าทางสถิติและวิเคราะห์ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้วยเทคนิคการประมาณค่าในช่วง โดยใช้สมการแบบ IDW
The objectives of this research were to survey, analyze and create the data mapping in term of English and Chinese abilities for business and tourism communities, Chanthaburi. The sample was 400 people in the business and tourism communities, Chanthaburi who filled out the questionnaires together with calculating the geographic coordinate of their positions. The survey result was analyzed in statistics and GIS Interpolation Techniques by using IDW method.
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
GIS
เจียมจิต บวชไธสง แก้ไขล่าสุด 2020-04-14 10:31:58

ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด