ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

การส่งเสริมอัตลักษณ์เพื่อการท่องเที่ยวของหมู่บ้านเสม็ดงาม จังหวัดจันทบุรี
Promoting Identities for Tourism of the Samed Ngam Village, Chantaburi Province
สมพงษ์ เส้งมณีย์ , บวรสรรค์ เจี่ยดำรง และ เหมือนฝัน คงสมแสวง
คณะนิเทศศาสตร์
งานวิจัย
2562
การศึกษาวิจัยนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ โดยดำเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการชุมชนมี ส่วนร่วม โดยมีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อวิเคราะห์กระบวนการสื่อสารหมู่บ้านเสม็ดงามในการส่งเสริม การท่องเที่ยว 2. เพื่อวิเคราะห์อัตลักษณ์ของหมู่บ้านเสม็ดงามที่ใช้ในการส่งเสริม การท่องเที่ยว 3. เพื่อสังเคราะห์ แนวทางการสื่อสารในการส่งเสริมอัตลักษณ์ของหมู่บ้านเสม็ดงามเพื่อการท่องเที่ยว โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก และการประชุมระดมความคิด เป็นเครื่องมือในการศึกษาและรวบรวมข้อมูล ผลการศึกษาพบว่า กระบวนการสื่อสารของหมู่บ้านเสม็ดงามเพื่อการท่องเที่ยวเป็นการสื่อสารแบบสองทาง การสื่อสารแบบแนวระนาบ และ การไหลของข่าวสารสองจังหวะ อัตลักษณ์ของหมู่บ้านเสม็ดงามที่ใช้ในการส่งเสริมการท่องเที่ยว ได้แก่ ป่าชายเลนเสม็ดงาม เสื่อเสม็ดงาม ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสิน และพิพิธภัณฑ์อู่ต่อเรือ และมะม่วง
This research study was a qualitative research by conducting community based particpatory research. The objective of the research were; 1. to analyze the communication process on promoting tourism of Samed Ngam Village in 2. to analyze the identity of Samed Ngam Village used in tourism promotion 3. to synthesize communication guidelines for promoting identity of Samed Ngam Village for tourism. The research tools included in-depth interviews and brainstorming meetings for studying and collecting data. The study indicated that the communication process of Samed Ngam village for tourism was two way communication horizontal communication and two-step flow communication. The identity of Samed Ngam village used in tourism promotion is Samed Ngam Mangrove Forest, Samed Ngam mat, King Taksin Shrine, Museum of King Taksin the Great Shipyard and Samed Ngam mangoes.
ท่องเที่ยวชุมชน, อัตลักษณ์การท่องเที่ยว, ท่องเที่ยวจันทบุรี
Community Tourism, Tourism Identity, Chanthaburi Travel
ณัฐฐานี ดีซื่อ แก้ไขล่าสุด 2020-04-27 10:11:56

ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด