ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

ข้อเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหากฏหมายเกี่ยวกับการจ่ายค่าชดเชยความเสียหายอันเกิดจากการกระทำของช้างป่า : กรณีศึกษาอำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี
Proposal to Amend Laws Regarding to Compensation Payments for Damages Caused by Wild Elephants : A Case Study of Kaeng Hang Maeo District, Chanthaburi Province
ใยแก้ว ศีลรักษ์ , ฐิติรัตน์ อิทธิมีชัย , อุลิช ดิษฐปราณีต , วรัญญา พรพรรณ และ ดวงใจ ดอกดิน
คณะนิติศาสตร์
งานวิจัย
2560
ณัฐฐานี ดีซื่อ แก้ไขล่าสุด 2020-04-27 10:27:33