ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย ของนักเรียนระดับประถมศึกษา
The Develop a Learning Innovation Based on The Concepts of Brain - Base Learning for Thai Reading and Writing Skill of Primary School Students
กำชัย ทบบัณฑิต , นริศ สวัสดี และ เพ็ญวดี พวงใส
คณะครุศาสตร์
งานวิจัย
2560
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาประสิทธิภาพนวัตกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านและการเขียน ของนักเรียนระดับประถมศึกษาตามเกณฑ์ 80/80 และ 2) เพื่อเปรียบเทียบทักษะการอ่าน และการเขียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนกลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีปีการศึกษา 2560 จำนวน 31 คนได้มาจากการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sample Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบทดสอบทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย สถิติ ที่ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติเปรียบเทียบt-test ผลการวิจัยพบว่า 1. ประสิทธิภาพของนวัตกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทยของนักเรียนระดับประถมศึกษาที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.29/83.13โดยค่าประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) เท่ากับ 85.29 และค่าประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) เท่ากับ 83.13 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ 2. ผลการเปรียบเทียบทักษะการอ่าน และการเขียนของนักเรียนที่เรียนด้วยนวัตกรรมการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทยของนักเรียนระดับประถมศึกษาที่พัฒนาขึ้น ทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
The purpose of this study were to 1) effeciency of Learning Innovation Based on The Concepts of Brain - Base Learning for Thai Reading and Writing Skill of Primary School Students 2) compare the students’ reading and writing skill before and after learning process. The research samples, selected by a purposive sample sampling comprises 31 students from Prathom Suksa 3 academic year 2017 of Satit Rambhai Barni Rajbhat University School. Research Instrument was test for reading and writing skill. Statistics used for the data analyses percentage, mean, standard deviation, and t-test. The research finding as follow: 1.The efficiency percentage of the learning innovation based on the concepts of brain - base learning for reading, writing and thinking skill of primary school students was 85.29/83.13.This mean that the innovation exeeded the expected criterion 80/80 2. The students’ reading and writing skill after studying the learning innovation based on the concepts of brain - base learning for reading, writing and thinking skill of primary school students was significantly higher than before at .01 level
การอ่าน, การเขียน, การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน, นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
Reading, Writing, Brain - Base Learning, Learning Innovation
ณัฐฐานี ดีซื่อ แก้ไขล่าสุด 2021-02-10 13:13:56