ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

กลยุทธ์การสื่อสารภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตรของปราชญ์ชาวบ้านจังหวัดจันทบุรี
The Communication Strategies on local wisdom for Increase Performance Agricultural Products of Chantaburi Intellectuals
วิฆเนศวร ทะกอง , สุทธินันท์ โสตวิถี และ มารุตพงศ์ เจริญขวัญ
คณะนิเทศศาสตร์
งานวิจัย
2560
การวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การสื่อสารภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรของปราชญ์ชาวบ้านจังหวัดจันทบุรี มีวัตถุประสงค์คือ (1) เพื่อศึกษาคุณลักษณะและบทบาทของปราชญ์ชาวบ้านด้านการเกษตรในจังหวัดจันทบุรี (2) เพื่อศึกษากลยุทธ์การสื่อสารในการเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรของปราชญ์ชาวบ้านจังหวัดจันทบุรีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) กลุ่มประชากรในการวิจัยคือ ปราชญ์ชาวบ้านที่ประสบความสำเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรในจังหวัดจันทบุรี ผลการวิจัยพบว่า ปราชญ์ชาวบ้านด้านการเกษตรในจังหวัดจันทบุรีมีบทบาทในการเป็นผู้นำแห่งความคิด เป็นผู้นำแห่งองค์ความรู้และวิเคราะห์ปัญหาชุมชนของตนเองได้ เป็นผู้ริเริ่มการเกษตรคุณภาพ สร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน การติดต่อสื่อสารกับบุคคลทั้งภายในและภายนอกบทบาทในฐานะผู้ให้ความช่วยเหลือ เป็นแบบอย่างที่ดีของคนในชุมชน นอกจากนั้นยังมีการการเปิดรับความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ แสวงหาความรู้จากหลากหลายช่องทาง เป็นผู้จัดกิจกรรมและสร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนา และมีการใช้หลักการแก้ไขปัญหาเพื่อความอยู่รอดของชุมชน ส่วนกลยุทธ์การสื่อสารในการเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นของปราชญ์ มีการใช้รูปแบบการสื่อสารระหว่างบุคคลเป็นหลัก มีการวางแผนก่อนทำการสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพทางด้านการสื่อสาร มีการวิเคราะห์ถึงระดับการรับรู้ของผู้รับสาร นอกจากนั้นยังมีการสื่อสารโดยเปิดให้สมาชิกในกลุ่มเข้ามีส่วนร่วมในการสื่อสาร ปราชญ์มีการจัดการองค์ความรู้ก่อนนำมาถ่ายทอด โดยพิจารณาในเรื่องคุณภาพเนื้อหาว่ามีความสำคัญหรือมีประโยชน์ต่อผู้รับสารมากน้อยเพียงใด จะสร้างสารอย่างไรที่ตรงกับความสนใจของผู้รับสาร ส่วนการบูรณาการในการใช้สื่อใหม่ พบว่าเริ่มมีการใช้สื่อออนไลน์ที่เป็น Application Line และ Facebook ในการติดต่อสื่อสาร ถ่ายทอดข้อมูลและสร้างเครือข่ายการสื่อสารในระดับที่กว้างขึ้นด้วย
Research The Communication Strategies on local wisdom for Increase Performance Agricultural Products of ChantaburiIntellectuals. The purpose is (1) to study the characteristics and roles of the Performance Agricultural Products of Chantaburi Intellectuals (2) to study the communication strategies ofagricultural products knowledge publish for ChantaburiIntellectualsThis researchusing in-depth interviews. The intellectuals who succeeded in increasing of agricultural products in Chanthaburi province The research found that The Intellectuals in Chanthaburi have a role as a leader of ideas. Can be a leader of knowledge and analyze their own community problems. They are a quality agricultural innovator create participation of people in the community. Communicating with insider and outsider. Role as a helpers Is a good model of people in the community, there is a new knowledge and technology exposure. Seeking knowledge from various channels be the organizer of activities. And the use of principles to solve problems for community survival The communication strategy for Intellectuals. There are primarily forms of interpersonal communication. There is a plan before communicating forefficiency communication. There is an analysis of the level of recognition of reciever. In addition, communication by allowing group to participate in communication sage has knowledge management before being transferred and considering the quality of the content as for the integration of new media use found that the use of online media is application Line and Facebook to communicate transfer information and create a wider communication network.
กลยุทธ์การสื่อสาร, ปราชญ์ชาวบ้าน
Communication Strategies, intellectuals
ณัฐฐานี ดีซื่อ แก้ไขล่าสุด 2020-04-28 13:11:09

ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด