ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

การเก็บรักษาพันธุกรรมเอื้องทองในสภาพปลอดเชื้อภายใต้สภาพเยือกแข็ง
In vitro germplasm preservation of Dendrobium ellipsophyllum Tang
พรพรรณ สุขุมพินิจ และ กมลภัทร ศิริพงษ์
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
งานวิจัย
2562
การศึกษาอิทธิพลของสารปกป้องเนื้อเยื่อพืชต่อการงอกของเมล็ดเอื้องทองก่อนการเก็บรักษาในไนโตรเจนเหลว ด้วยการเติมสารปกป้องเนื้อเยื่อพืชเป็นระยะเวลา 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 และ 90 นาที ก่อนการเก็บรักษา ในไนโตรเจนเหลว โดยวางแผนการทดลองแบบ CRD มีสิ่งทดลองทั้งหมด 10 สิ่งทดลองๆ ละ 4 ซ้ำ การเติมสารปกป้อง เนื้อเยื่อพืชที่ระยะเวลาแตกต่างกัน ก่อนการเก็บรักษาในไนโตรเจนเหลวมีผลต่อจํานวนวันที่เมล็ดเอื้องทองใช้ในการงอก และเปอร์เซ็นต์ความงอกของเมล็ดเอื้องทอง ซึ่งเมล็ดกล้วยไม้เอื้องทองใช้เวลาในการงอกเฉลี่ย 23.0 ถึง 25.0 วัน โดยการ เติมสารปกป้องเนื้อเยื่อพืชเป็นระยะเวลา 50 นาที เมล็ดกล้วยไม้เอื้องทองมีเปอร์เซ็นต์ความงอกเฉลี่ยสูงสุด คือ 85.0 เปอร์เซ็นต์รองลงมาคือ กาเติมสารปกป้องเนื้อเยื่อพืชเป็นระยะเวลา 90, 40 และ 60 นาที มีเปอร์เซ็นต์ความงอกเฉลี่ย 82.5, 65.0 และ 65.0 เปอร์เซ็นต์ตามลําดับ
The Influence of cryoprotectants for 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 และ 90 min before plugging to liquid nitrogen on seed germination of Dendrobium ellipsophyllum Tang
เอื้องทอง, การเก็บแช่แข็ง, ไนโตรเจนเหลว
Dendrobium ellipsophyllum, Cryopreservation, Liquid nitrogen
ณัฐฐานี ดีซื่อ แก้ไขล่าสุด 2021-02-10 13:15:11