ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

ระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแก๊สชีวภาพเพื่อชุมชน
The system of electricity generation from biogas sewage for community
ไชยวัฒน์ จวงทอง และ โพธิ์ทอง ปราณีตพลกรัง
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
งานวิจัย
2560
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าเพื่อพลังงานชุมชน โดยสร้างระบบผลิตแก๊สชีวภาพเพื่อผลิตกะแสไฟฟ้าสำหรับชุมชนต้นแบบ ระบบผลิตมีส่วนประกอบสำคัญ ดังนี้ ถังหมักแก๊สขนาด 1,000 ลิตร สูง 2.0 เมตร ชุดถังเก็บแก๊สชีวภาพ ขนาด 100 ลิตร จำนวน 3 ถัง ทำการทดลองนำเศษอาหารทำการหมักร่วมกับมูลวัวในสัดส่วนต่างๆ เพื่อผลิตแก๊สชีวภาพ ผลการศึกษาพบว่าสัดส่วนที่เหมาะที่สุดที่สามารถผลิตแก๊สชีวภาพได้สูงสุด คือ สัดส่วน 1:2 โดยให้ปริมาณแก๊สชีวภาพสะสมสูงสุด 62.1 ลิตร และมีค่าต่ำสุดคือที่สัดส่วน 1:4 โดยให้ปริมาณแก๊สชีวภาพสะสมสูงสุด 35.4 ลิตร ปริมาณ CH4 เท่ากับ 65.5 % ที่ความเร็วรอบ 1500 rpm มีค่าอัตราการไหลของแก๊สชีวภาพเท่ากับ 10 m3/hr ที่ความเร็วรอบ 2,000 rpm มีค่าอัตราการไหลของก๊าซชีวภาพเท่ากับ 14 m3/hr ที่ความเร็วรอบ 2,500 rpm มีค่าอัตราการไหลของก๊าซชีวภาพเท่ากับ 18 m3/hr ทีความเร็วรอบ 3,000 rpm มีค่าอัตราการไหลของก๊าซชีวภาพเท่ากับ 20 m3/hr ที่ความเร็วรอบ 3,500 rpm มีค่าอัตราการไหลของก๊าซชีวภาพเท่ากับ 24 m3/hr และที่ความเร็วรอบ 4,000 rpm มีค่าอัตราการไหลของก๊าซชีวภาพเท่ากับ 26 m3/hr เป็นค่าสูงสุด ที่ความเร็วรอบ 1,500-4,00 rpm ค่าพลังงานไฟฟ้าที่ได้รับจะอยู่ในช่วง 0.32-1,125.00 W แรงดันไฟฟ้าที่ได้อยู่ในช่วง 0.6-150 V
This research aims to study the feasibility of the electricity generation system for community. A prototype biogas production system was built to produce biogas for the electric generator. The system has the important components as follows: gas fermentation tank is 1,000 liters with 2.0 meters high and 3 sets of 100 liters of biogas storage tanks. For biogas production, the experiment was carried out by fermentation with different proportions of cow manure. The results of the study showed that the raw material ratio was 1: 2 with the maximum accumulated biogas content of 62.1 liters. On the other hand, the raw material ratio 1: 4 produces the lowest values with the accumulated biogas content is 35.4 liters. The amount of CH4 obtained was 65.5%. The flow rates of biogas were 10, 14, 18, 20, 24 and 26 m3/hr at 1,500, 2,000, 2,500, 3,000, 3,500 and 4,000 rpm respectively. The electrical power output and the voltage were in range between 0.32-1,125.00 W and 0.6-150 V at 1,500-4,00 rpm respectively.
การผลิตไฟฟ้า, แก๊สชีวภาพ, ของเสีย
Power generation, Biogas, Sewage
ณัฐฐานี ดีซื่อ แก้ไขล่าสุด 2020-10-01 10:44:37