ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

การสำรวจพืชสมุนไพรในพื้นที่ปกปักทรัพยากร มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนตามภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรี
A Survey of Medicinal Plants in the Resources Protection Area of Rambhai Barni Rajabhat University and Sustainable used with Local Wisdom in Chanthaburi Province
ศศิธร พุทธรักษ์ , ประถม ทองศรีรักษ์ และ กาญจนา ราชสุวรรณ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
งานวิจัย
2560
การสำรวจพืชสมุนไพรในพื้นที่ปกปักทรัพยากร มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีกับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนตามภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรี ในช่วงเดือนสิงหาคม 2560 ถึงเดือนมีนาคม 2561 ตามเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติในพื้นที่ปกปักทรัพยากรรวมระยะทาง 582.52 เมตร พืชสมุนไพรที่พบสามารถจำแนกออกได้เป็น 28 วงศ์ 41 สกุล 42 ชนิด และไม่สามารถระบุชนิดได้ 2 ตัวอย่าง จากการสัมภาษณ์ผู้มีประสบการณ์การใช้พืชสมุนไพรในการรักษาของจังหวัดจันทบุรี พบว่าการเลือกสมุนไพรมาใช้รักษาโรคจะเลือกตามรสของสมุนไพร โดยพืชสมุนไพรส่วนใหญ่มักใช้แก้ไข้ (19%) เนื่องจากมีรสขม รองลงมาช่วยแก้อาการปวดเมื่อย บำรุงกำลัง (13%) เนื่องจากมีรสเมาเบื่อ ส่วนสมุนไพรรสจืดมักใช้ขับปัสสาวะและรสฝาดใช้สมานแผล (4%) การนำสมุนไพรมาใช้รักษาโรคมักใช้วิธีการต้มดื่ม (61%) การประคบและการอบ (14%) และการฝนทา พอก และอาบ (2%) ส่วนประกอบพืชสมุนไพรที่ใช้ในการเตรียมยามากที่สุดคือ ราก (26%) ลำต้น (18%) และส่วนของพืชสมุนไพรที่ใช้น้อยที่สุดคือ ดอก (6%) ข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ในการเลือกสมุนไพรมาใช้ดูแลตนเอง ปลูกฝังให้คนได้เห็นคุณค่าและภูมิปัญญาท้องถิ่นของพืชสมุนไพร นำไปสู่การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไป
A survey of medicinal plants in the resources protection area of Rambhai Barni Rajabhat University and sustainable used with local wisdom in Chanthaburi province were done on August 2017 to March 2018. The herbs were collected on both sides along distance of the nature trail about 582.52 meters. They can be classified into 28 families, 41 genus, 42 species and 2 samples can not be identified. Interviews with experienced herbal plants in the treatment of Chanthaburi province found that the selection of herbs to treat the disease is selected according to the taste of herbs. Most medicinal plants are used to treat fever (19%) due to bitter taste. Secondary to help relieve pain (13%) because the taste is drunk. The herbs are tasteless, often used as a diuretic and astringent to heal wounds (4%). The herbs used to treat the disease are often used to boil and drinking (61%), compression and steaming (14%), for grinding, masking and bathing (2%). The most used medicinal plants were root (26%), stem (18%) and flower (6%). These are useful in choosing herbs for self-care. To cultivate people to know the value and local wisdom of medicinal plants, it leads to conservation and sustainable use.
การสำรวจ, พืชสมุนไพร, การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน, ภูมิปัญญาท้องถิ่น
Survey, Medicinal Plants, Sustainable Use, Local Wisdom
ณัฐฐานี ดีซื่อ แก้ไขล่าสุด 2020-10-01 10:45:22

ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด