ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

การสร้างเครื่องตัดหญ้าพลังงานไฟฟ้าและพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับกลุ่มผู้ปลูกพริกไทยตำบลรำพัน อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
Fabrication of an Electric and Solar Powered Lawn Mower for Pepper Farmers, Ramphan Subdistrict, Thamai District, Chanthaburi Province.
สำราญ ชำโสม , กฤษณะ จันทสิทธิ์ และ ศรายุทธ์ จิตรพัฒนากุล
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
งานวิจัย
2562
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดสร้างเครื่องตัดหญ้าพลังงานไฟฟ้าและพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการกำจัดวัชพืชของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพริกไทย ตำบลรำพัน อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี โดยเน้นการใช้พลังงานสะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จากผลการศึกษาพบว่า เครื่องตัดหญ้าที่ได้จัดสร้างขึ้นสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถทำงานเป็นระยะเวลาประมาณ 1-1.40 ชั่วโมง ต่อการชาร์จประจุ 1 ครั้ง และการชาร์จประจุสามารถกระทำได้ 2 วิธีคือ การชาร์จประจุด้วยเครื่องชาร์จประจุ ซึ่งจะใช้เวลาในการชาร์จประจุประมาณ 3-4 ชั่วโมง และการชาร์จประจุด้วยระบบโซล่าเซลล์ ซึ่งจะใช้เวลาในการชาร์จประจุประมาณ 5-6 ชั่วโมง ใช้แหล่งพลังงานเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขนาดแรงดัน 36 โวลท์ 10 แอมป์จำนวน 1 ชุด เพื่อจ่ายให้กับมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงขนาด 350 วัตต์ จำนวน 1 ตัว โดยจะทำงานผ่านชุดควบคุมความเร็วที่บริเวณของด้ามมือจับและชุดกล่องคอนโทรล และมีน้ำหนักโดยรวมทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ 10 กิโลกรัม
The objective of this research was to fabricate the electric and solar powered lawn mower for the pepper farmers to eliminate weeds in Ramphan Subdistric, Thamai District, Chanthaburi Province, emphasizing on clean energy and environmentally friendly energy. The study results showed that the fabricated mower worked efficiently and could operate in the period of 1-1.40 hour per one full charge. Two ways of charging energy were with an electric charger for 3-4 hours and with a solar system charger for 5-6 hours. The energy was stored in the 36 volts 10 ampere Li-Ion battery to transmit electricity to the mower. The mower had speed controller at the handle and controller box with overall weight of 10 kg.
เครื่องตัดหญ้า, พลังงานไฟฟ้า, พลังงานแสงอาทิตย์
mower, electrical energy, solar energy
ณัฐฐานี ดีซื่อ แก้ไขล่าสุด 2020-09-30 16:00:39