ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

กลยุทธ์การพัฒนาครูมืออาชีพสู่ความเป็นประเทศไทย 4.0
The Strategies to Development Professional Teachers Forward Thailand 4.0
สุรีย์มาศ สุขกสิ และ พัชรินทร์ รุจิรานุกูล
คณะครุศาสตร์
งานวิจัย
2562
กลยุทธ์การพัฒนาครูมืออาชีพสู่ความเป็นประเทศไทย 4.0 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและพัฒนากลยุทธ์การพัฒนาครูมืออาชีพสู่ความเป็นประเทศไทย 4.0 ได้ดำเนินการ 1) ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 2) การสร้างและพัฒนากลยุทธ์การพัฒนาครูมืออาชีพสู่ความเป็นประเทศไทย 4.0 3) นำกลยุทธ์การพัฒนาครูมืออาชีพสู่ความเป็นประเทศไทย 4.0 ไปใช้ในการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) 4) สรุป รายงาน นำเสนอผลการวิจัย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบรี เขต 1, เขต 2 และตราด จำนวน 354 คน โดยกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) จำนวน 15 คน ผลการวิจัยพบว่า กลยุทธ์การพัฒนาครูมืออาชีพสู่ความเป็นประเทศไทย 4.0 ด้าน 1) การเตรียมการสอน 2) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 3) การใช้สื่อและเทคโนโลยี 4) การวัดและประเมินผล และ 5) การวิจัยในชั้นเรียนมีความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสมและความถูกต้องอยู่ในระดับมากทุกด้าน
The strategies to development professional teachers forward Thailand 4.0 objective to study and develop strategies to professional teachers forward Thailand 4.0 by ; 1) studying the documents and related research ; 2) creating a draft of strategies to professional teachers forward Thailand 4.0 ; 3) developing by focus group discussion and 4) summary and presents strategies to professional teachers forward Thailand 4.0. The sample were administrators and teachers under Chanthaburi Primary Educational Service Area Office 1 , 2 and Trat Primary Educational Service Area Office for 354 people by Krejcie and Morgan table and fifteen for focus group discussion. The results showed that The strategies to development professional teachers forward Thailand 4.0. field 1) prepare to teach 2) learning activities 3) using media and technology 4) measurement and evaluation and 5) classroom research had standard utility , feasibility, propriety and accuracy all high level.
กลยุทธ์ , ครูมืออาชีพ , ประเทศไทย 4.0
strategie , professional teachers , Thailand 4.0.
ณัฐฐานี ดีซื่อ แก้ไขล่าสุด 2020-09-30 16:01:14