ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยวด้วยบาร์โค้ดสองมิติในพื้นที่ตราด จันทบุรี และระยอง
The Development of Information System for Tourism using Two - Dimensional Barcode in Trat, Chantaburi and Rayong Provinces
ขนิษฐา สิทธิเทียมจันทร์ , ทวีศักดิ์ สัมมา และ ปรัชญา ใจสุทธิ
คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
งานวิจัย
2559
การวิจัยนี้พัฒนาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยวด้วยบาร์โค้ดสองมิติในพื้นที่ตราด จันทบุรี และระยอง ซึ่งกลุ่มตัวอย่างใช้แบบสุ่มอย่างง่ายจานวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า ระบบที่พัฒนาขึ้นมีความสะดวกและง่ายต่อการใช้งานกับผู้ใช้งาน ผลความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้งานมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.31 คิดเป็นร้อยละ 89.14 อยู่ในระดับดี และประสิทธิภาพของระบบที่พัฒนาขึ้นยังตรงตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
The objective of this research was to develop the information system for tourism using two-dimensional barcode in Trat, Chantaburi and Rayong provinces. The samples,consisted of 400 people. The instrument was a 5 rating scale questionnaire. The statistics used were mean, percentage and standard deviation. The result found that thesystem was convenient and easy to use for user. The samples were satisfied the system at a good level. Also, the developed system performance meets defined objectives.
ระบบสารสนเทศ , ท่องเที่ยว , บาร์โค้ดสองมิติ
Information System, Tourism, Two-Dimensional Barcode
ณัฐฐานี ดีซื่อ แก้ไขล่าสุด 2020-10-01 14:09:43