ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจบนสมาร์ทโฟน เพื่อการประมาณความต้องการใชน้ำของพืชและการให้นํ้าแบบอัตโนมัติ
A DSS on a Smart Phone for Estimating Crop Evapotranspiration and Automatic Watering
คัมภีร์ ธีระเวช และ วิระ ศรีมาลา
คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
0
The main objective of this study is to develop a smartphone-based automatic irrgation system . The proposed system is a wireless sensor network that is powered by 5W solar panel and mainly controlled by ATmega32-PU microcontrollers and 433 MHz radtio links. The wireless station send the measured data, i.e., temperature and ralative humidity, to the web server using a GPRS/GSM service. The web server collects the data and calculates irrgation schedule based on the daily estimated crop evapotranspiration. The system also provice options for the users to create their own irrgation schedule using the forecast weather data which is collected from online providers. The experimental results show that the system works well. However, the wireless communications were sometimes failed which could be because of the selected radio frequency.
งานวิจัยนี้มีจุดประสงคเ์ พื่อพัฒนาระบบสำหรับการสร้างแผนการให้นํ้าพืช โดยระบบ ตน้ แบบประกอบดว้ ยเครือข่ายเซ็นเซอร์ไรส้ ายและระบบหลักโดยใชA Tmega328P-PU เพื่อทำหน้าที่ เป็นไมโครคอนโทรเลอรห์ ลัก ทำหน้าที่ประสานงานในการสง่ คำสั่งงานเพื่อวัดข้อมูลตา่ ง ๆ จาก อุปกรณท์ ี่เกี่ยวข้อง ใชม้ อดูลรับสง่ วิทยุความถี่ 433 เมกะเฮิรตซ์เพื่อส่งข้อมูลระหว่างโหนดรับบริการ และโหนดให้บริการ โดยโหนดให้บริการมีเซ็นเซอร์วัดข้อมูลบางสว่ นเพิ่มเติม เมื่อวัดแลว้ จึงรวมข้อมูล ที่ไดรั้บและข้อมูลที่โหนดให้บริการเป็นผู้ตรวจวัดสง่ ไปให้คอมพิวเตอรใ์ หบ้ ริการด้วยการสง่ ข้อมูลผ่าน บริการจีพีอาร์แอส/จีเอสเอ็ม ผู้ใช้เป็นผู้กำหนดพารามิเตอร์สำหรับการวางแผนการให้นํ้า โดย คอมพิวเตอร์แม่ข่ายจะตรวจสอบพารามิเตอร์เหล่านี้และหากจำเป็นจะนำค่าที่ตรวจวัดได้จากเครือ ขา่ ยเซ็นเซอร์ไร้สายเข้ามาร่วมในการคำนวณ ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าระบบที่พัฒนาขึ้นนั้น สามารถทำงานและใหข้ ้อมูลที่เป็นประโยชน์กับผู้ใชไ้ ดบ้ รรลุตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยพบข้อ จำกัดเรื่องการส่งสัญญาณวิทยุบ้างซึ่งอาจจะเนื่องมาจากความถี่ที่ใช้นั้นอาจจะถูกรบกวนจากกิจกรรม ของมนุษยร์ วมทั้งอาจจะเกิดจากคุณภาพของเสาอากาศ
เครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย, การใช้นํ้าของพืช, ไมโครคอนโทรเลอร์
wireless sensor network, crop evapotranspiration, microcontrollers
ณัฐฐานี ดีซื่อ แก้ไขล่าสุด 2020-09-29 09:35:35

ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด