ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

การออกแบบนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ของมังคุดสำหรับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
Packaging Innovation Design of Mangosteen for E-Commerce
กฤติยา เกิดผล , ไพลิน ทองสนิทกาญจน์ และ ปรัชภรณ์ เศรษฐเสถียร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
งานวิจัย
2561
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ความคาดหวังในด้านบรรจุภัณฑ์ของผลไม้สำหรับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และวิเคราะห์บรรจุภัณฑ์ของมังคุดสำหรับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การดำนินการวิจัยในด้านการวิเคราะห์ความคาดหวังของผู้บริโภคในด้านบรรจุภัณฑ์ของผลไม้สำหรับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เริ่มจากการรวบรวมข้อมูลความคาดหวังของลูกค้า โดยใช้แบบสำรวจเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างลูกค้าจำนวน 400 ราย และนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ความคาดหวังของลูกค้า เมื่อได้ความคาดหวังด้านบรรจุภัณฑ์ของลูกค้าแล้วนำมาวิเคราะห์บรรจุภัณฑ์ของมังคุด โดยใช้การกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ ซึ่งในการวิเคราะห์จะเป็นการวิเคราะห์ระหว่างความคาดหวังของลูกค้ากับคุณลักษณะของบรรจุภัณฑ์ ซึ่งคุณลักษณะชองบรรจุภัณฑ์รวบรวมข้อมูลจากเกษตรกรผู้ขายมังคุดผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ผลจากการวิจัย พบว่าความคาดหวังในด้านบรรจุภัณฑ์ของผลไม้สำหรับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ผู้บริโภคมีความคาดหวังในระดับมากที่สุด 7 ปัจจัย ได้แก่ความสะดวกต่อการเคลื่อนย้าย รองลงมาคือ การป้องกันการกระแทกทั้งภายในและภายนอก สามารถสร้างอรรถประโยชน์ได้ดี มีความทันสมัย มีการรับรองมาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ต้องไม่เกิดการชำรุดเสียหาย และการทำหน้าที่รักษาคุณภาพของบรรจุภัณฑ์ได้ดี ตามลำดับ และจากการวิเคราะห์บรรจุภัณฑ์ของมังคุดสำหรับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์บรรจุภัณฑ์ พบว่าบรรจุภัณฑ์ภายในจะต้องสามารถรักษาคุณภาพได้ ซึ่งปัจจัยที่ส่งผลถึงคุณภาพของมังคุดในการขนส่งคือ การกดทับ การสั่นสะเทือน และการระบายอากาศ และบรรจุภัณฑ์ภายนอกจะต้องสะดวกต่อการขนย้ายและง่ายต่อการขนส่ง
The purpose of this research was to analyze the expectations of fruit packaging for E - Commerce and the packaging of mangosteens for E - Commerce. The analysis of consumer expectations in packaging began with the collecting of customer expectations by using questionnaire to collected data from a sample of 400 customers. And using the data to analyze customers’ expectations. Data analysis was collected by using the Quality Function Deployment (QFD) between the expectations of customers and the characteristics of the package from farmers who sold mangosteens through E - Commerce channels The results found that the consumers’ expectations of fruit packaging for E – Commerce had the highest expectations in 7 factors as follows : 1) convenience to move, 2) protection from both internal and external shock, 3) being able to build good utility, 4) being modern, 5) having standard certification, 6) packaging must not be damaged and 7) being responsible for maintaining the quality of the packaging respectively. And the results of the packaging of mangosteens for E - Commerce packaging found that the internal packaging must be able to maintain quality. The factors that affect the quality of the mangosteens in transportation are the vibration, suppression and ventilation. And the external packaging must be convenient to transport and easy to move.
บรรจุภัณฑ์, พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์, มังคุด
Packaging, E-Commerce, Mangosteen
ณัฐฐานี ดีซื่อ แก้ไขล่าสุด 2020-10-01 10:41:28