ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

การวิจัยบูรณาการการบูรณาการการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ กรณีศึกษาการบริหารจัดการทรัพยากรหอยลายของกลุ่มประมงพื้นบ้านแหลมเทียนยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาชาวบ้าน
The Research Program Integration of Environmental Management and the Development of The Biodiversity values: A case study of the resource management of surf clam of Laem Tiam Local fishery with the adhesion of the principles of sufficiency economy and local wisdom.
ชลพรรณ ออสปอนพันธ์ , นภา จันทร์ตรี และ สุเทพ สุสาสนี
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
งานวิจัย
2559
งานวิจัยชิ้นนี้เรื่องโครงการวิจัยการบูรณาการการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพกรณีศึกษาการบริหารจัดการทรัพยากรหอยลายของกลุ่มประมงพื้นบ้านแหลมเทียนยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาชาวบ้านครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อศึกษาสาเหตุและผลกระทบการลดลงของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลตราด 2. เพื่อศึกษาสาเหตุและผลกระทบการขัดแย้งกันระหว่างประมงพาณิชย์และประมงพื้นบ้าน จังหวัดตราด 3. เพื่อศึกษารูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรหอยลายของกลุ่มประมงพื้นบ้านแหลมเทียน ตาบลอ่าวใหญ่ อาเภอเมือง จังหวัดตราด ผลการศึกษาพบว่า 1. สาเหตุสาคัญเกิดจากคุณภาพน้าทะเลที่เปลี่ยนแปลงไปทาให้หอยตายเป็นจานวนมาก ส่งผลกระทบให้หน่วยงานที่รับผิดชอบและชาวบ้านที่เป็นอาสาเฝ้าระวังพื้นที่ทางานหนักขึ้น 2.พบว่าความขัดแย้งมาจากเรือประมงพาณิชย์ทาให้เครื่องมือทาการประมงของชาวประมงพื้นบ้านเสียหายเป็นจานวนมากและเรือประมงพาณิชย์ลักลอบทาประมงในเขตพื้นที่อนุรักษ์อ่าวแหลมเทียนส่งผลกระทบให้ชาวประมงพื้นบ้านต้องกู้ยืมเงินมาซื้ออุปกรณ์ทาประมงใหม่และเกิดการรวมตัวกันตั้งหน่วยอาสาเฝ้าระวังพื้นที่ 3.พบว่ารูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรหอยลายของกลุ่มประมงพื้นบ้านแหลมเทียนสามารถเป็นต้นแบบการบริหารจัดการทรัพยากรให้กับกลุ่มประมงพื้นบ้านภาคตะวันออกได้
The research title is the project of environmental management and development of biodiversity values: a case study of the Laem-Tian’s surf-clam resource management of which principles of sufficiency economy and local wisdom are integrated within. The research purposes are 1) to study causes and consequences of the declination of marine resources and coastal areas of Trat 2) to study causes and consequences which happen among conflicts between fishermen and commercial fishermen in Trat 3) to study the ways in which Laem-Tien’s fishermen, who reside in Ao Yai, Muang, Trat, manage surf-clam’s resources. The results revealed as follows. First, one of the main causes, which resulted in the death of surf-clam, was the quality of sea. This cause pushed relevant organization(s) and local volunteers to work harder. Second, causes of conflicts were resulted from commercial fishing vessels which damaged fishery tools of local fishing boats. Additionally, commercial fishing vessels illegally caught fish in the conservation area of Laem-Tian. This results in the loan for new fishery tools among groups of local fishing boats, including the setting up of volunteers, who oversee Laem-Tian’s conservation area. Third, the ways in which Laem-Tien’s local fishermen manage surf-clam resources can be a model of marine resource management among other groups of fishermen in the east of Thailand.
ณัฐฐานี ดีซื่อ แก้ไขล่าสุด 2020-10-01 10:46:05

ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด