ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

การตรวจเชื้อแคมไพโลแบคเตอร์ด้วยวิธีดีเอ็นเอไบโอเซ็นเซอร์แบบ วัดค่าสีจากสัตว์ปีกในอำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
Detection of Campylobacter spp. by Colorimetric DNA Biosensor for Poultry Meat in Muang District ChanthaburiProvince
เดือนเต็ม ทองเผือก , ปรัชญา เฉลียวฉลาด และ วัชรี วรัจฉรียกุล
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
งานวิจัย
2561
จากการศึกษาเทคนิค Loop-mediated Isothermal Amplification (LAMP) และ Polymerase Chain Reaction (PCR) เปรียบเทียบกับวิธีการเพาะเลี้ยงเชื้อเพื่อตรวจสอบเชื้อCampylobacterjejuniจากตัวอย่างไก่สด ในอำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี พบว่าสามารถแยกเชื้อ C.jejuniจากตัวอย่างไก่สดได้ 13 ตัวอย่าง และตรวจไม่พบเชื้อแคมไพโลแบคเตอร์17ตัวอย่าง จากตัวอย่างทั้งหมด 30 ตัวอย่าง ค่าความไวในการตรวจปริมาณดีเอ็นเอของเชื้อพบว่าเทคนิค LAMP และ PCR ให้ผลการตรวจวิเคราะห์ได้ต่ำสุดที่ 364เฟมโตกรัมต่อไมโครลิตรความจำเพาะต่อเชื้ออื่นที่ใช้ในการทดลองพบว่าไพรเมอร์ไม่จับกับดีเอ็นเอของเชื้อชนิดอื่นๆ ที่นำมาทดสอบ จากการเปรียบเทียบการตรวจวิเคราะห์ดีเอ็นเอของเชื้อด้วยเทคนิค LAMPพบว่าตัวอย่างPre-test และ Post-testมีค่าความไว ความจำเพาะและความแม่นยำเท่ากับ 100%และเทคนิค PCRพบว่าตัวอย่าง Pre-testมีค่าความไว ความจำเพาะและความแม่นยำเท่ากับ 92.31%, 100% และ 96.67%ตามลำดับ และตัวอย่าง Post-test มีค่าความไว ความจำเพาะและความแม่นยำเท่ากับ 100% ทั้งนี้ เทคนิค LAMP เป็นเครื่องมือที่ใช้งานได้ง่ายรวดเร็ว และแม่นยำในการตรวจวินิจฉัยเชื้อC.jejuniรวมทั้งยังเป็นการเฝ้าระวังเชื้อCampylobacterในผลิตภัณฑ์สัตว์ปีก
The research aimed to study the techniques of loop-mediated Isothermal Amplification (LAMP) and polymerase Chain Reaction (PCR), andcompared result with culture as gold standard to the diagnosis of Campylobacter jejuni from fresh chicken samples in Muang District, Chanthaburi province. It was found that only 13 samples of Campylobacter can be isolated from fresh chicken, 17 samples were not detected from 30 samples. The study of the sensitivity of DNA detection was found the LAMP and PCR techniques the lowest at 364 fg/µl. The detection of specificity for other bacteriawas found that it did not show any cross-reactivity with other bacterial species. The DNA analysis with LAMP technique, the pre-test and post-test of the sensitivity, specificity and accuracy equal was calculated as 100%. The PCR technique showed that the pre-test sample of 92.31%, 100% and 96.67% respectively and the post-test was 100%. The LAMP was a simple, rapid and accurate molecular tool for detecting Campylobacter spp. These findings could guide to integrate LAMP technique in their surveillance systems for the active detection of Campylobacter in poultry products.
แคมไพโลแบคเตอร์,ดีเอ็นเอไบโอเซ็นเซอร์แบบวัดค่าสี,แลมป์
Campylobacter spp., Colorimetric DNA biosensor, LAMP
ณัฐฐานี ดีซื่อ แก้ไขล่าสุด 2020-09-30 16:03:49