ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ผังกราฟิกเพื่อส่งเสริม ความสามารถในการคิดของนักศึกษาวิชาชีพครูในยุคการศึกษาไทย 4.0
THE DEVELOPMENT OF LEARNING MANAGEMENT MODEL USING BY GRAPHIC ORGANIZER INSTRUCTIONAL MODEL TO PROMOTE THINKING ABILITIES OF TEACHER PROFESSION STUDENT IN THAILAND EDUCATION 4.0
นภัส ศรีเจริญประมง และ วราลี ถนอมชาติ
คณะครุศาสตร์
งานวิจัย
2561
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ผังกราฟิกเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดของนักศึกษาวิชาชีพครูในยุคการศึกษาไทย 4.0 2) เพื่อศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ผังกราฟิกเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดของนักศึกษาวิชาชีพครูในยุคการศึกษาไทย 4.0 ผู้เข้าร่วมวิจัยครั้งนี้เป็น นักศึกษาวิชาชีพครู สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จำนวน 25 คน โดยการสุ่มอย่างง่าย การดำเนินการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพวิธีการดำเนินการวิจัยเป็น 2 ระยะ ดังนี้ ระยะที่ 1 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ผังกราฟิกเพื่อส่งเสริมความสามารถใน การคิด ประกอบด้วย 3 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 การพัฒนาต้นแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ผังกราฟิกฯ ช่วงที่ 2 การทดลองใช้ต้นแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ผังกราฟิกฯ และช่วงที่ 3 การวิเคราะห์และปรับรูปแบบการจัดการเรียนรู้ และระยะที่ 2 การสรุปและถ่ายทอดผลการวิจัย ผลการวิจัย มีดังนี้ 1. รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ผังกราฟิกเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดของนักศึกษาวิชาชีพครูในยุคการศึกษาไทย 4.0 แบ่งขั้นตอนการจัดกิจกรรมเป็น 3 ขั้น ได้แก่ ขั้นที่ 1 ขั้นการนำเข้าสู่บทเรียน ขั้นที่ 2 ขั้นกิจกรรม เป็นขั้นที่นำขั้นตอนกระบวนการคิดแก้ปัญหาที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นร่วมด้วยกับการใช้ผังกราฟิก และขั้นที่ 3 ขั้นสรุป 2. ค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของกลุ่มทดลองก่อนจัดการเรียนรู้โดยใช้ผังกราฟิกฯ มีคะแนนความสามารถในการคิดแก้ปัญหาสูงกว่าหลังจัดการเรียนรู้โดยใช้ผังกราฟิกฯ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยผลสัมฤทธิ์ทางความสามารถในการคิดของนักศึกษาวิชาชีพครูที่เรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ ผังกราฟิกหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 3. หลังเข้าร่วมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ผังกราฟิกฯ นักศึกษาวิชาชีพครูมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ผังกราฟิกฯ พบว่า อยู่ในระดับมาก
The purposes of this research were; 1) to develop a learning management model using by graphic organizer instructional model to promote thinking ability of teacher profession student in Thailand education 4.0 and; 2) to study the effectiveness of the learning management model using by graphic organizer instructional model to promote thinking ability of teacher profession student in Thailand education 4.0. The research participants were 25 sophomore teacher profession students of Early Childhood Education. The research consisted of 2 phases: 1) the development of learning management model using by graphic organizer instructional model to promote thinking ability consisting of 3 steps; (1) develop learning management model using by graphic organizer instructional model, (2) preliminary field study of the learning management model using by graphic organizer instructional model, and (3) analysis and revision of the learning management model using by graphic organizer instructional model, and 2) the conclusion of the research results. The findings were as follows: 1. The learning management model using by graphic organizer instructional model to promote thinking ability of teacher profession student in Thailand education 4.0 were 3 steps : 1) Preparing and Motivating step, 2) Using by graphic organizer instructional model to promote thinking ability and ; 3) Summarizing step. 2. The results of the analysis of the effectiveness of this model using t-test showed that the post-test scores of the experimental group were significantly different the pre-test scores of the experimental group at the level of .05 3. After using this model; The satisfaction of the teacher profession student toward the learning management model using by graphic organizer instructional model was at the high level of satisfaction.
การจัดการเรียนรู้ , รูปแบบการใช้ผังกราฟิก , ความสามารถในการคิด
learning management, graphic organizer instructional model, thinking abilities
ณัฐฐานี ดีซื่อ แก้ไขล่าสุด 2021-02-10 13:17:45