ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

การพยากรณ์ปริมาณผลผลิตทุเรียนโดยแบบจำลองปริมาณผลผลิตทุเรียน ในจังหวัดจันทบุรี
Prediction of Durian Quantity by modeling Durian Quantity in Chanthaburi Province
นิทัศนีย์ เจริญงาม และ วิทมา ธรรมเจริญ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
งานวิจัย
2561
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางด้านสภาพแวดล้อม และปัจจัยทางด้านการตลาดต่อปริมาณผลลิตทุเรียนในจังหวัดจันทบุรี และสร้างแบบจาลองการ พยากรณ์ปริมาณผลผลิตทุเรียน ในการวิจัยครั้งนี้ใช้ข้อมูลทุติยภูมิ โดยได้รับการอนุเคราะห์ข้อมูลจากสำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี และสถานีอุตุนิยมวิทยา จังหวัดจันทบุรี ซึ่งเป็นข้อมูลตั้งแต่ ปี พ.ศ.2550 - 25 60 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ สถิติอนุมานได้แก่ การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณด้วยวิธี Stepwise ซึ่งผลการศึกษาพบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลกับปริมาณผลผลิตทุเรียนในจังหวัดจันทบุรี คือปัจจัยพื้นที่ปลูก โดยปัจจัยพื้นที่ปลูกสามารถพยากรณ์ปริมาณผลผลิตทุเรียนในจังหวัดจันทบุรีได้ร้อยละ 30.90 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 ดังนั้นแบบจาลองปริมาณผลผลิตทุเรียนในจังหวัดจันทบุรี คือปริมาณผลผลิตทุเรียนในจังหวัดจันทบุรี = 102,357.860 0.644*(พื้นที่ปลูก)
The objective of this research is to study the relationship between environmental factors and marketing factors on durian quantity in Chanthaburi Province and create a model to forecast of durian quantity by using secondary data from Chanthaburi Provincial Agricultural Extension Office and Meteorological Station in Chanthaburi. during 2008 - 2017. This research use both descriptive statistics such as correlation coefficient and inferential statistics such as Stepwise Multiple regression to analysis The research results. The research findings revealed that the influencing factors of durian quantity in Chanthaburi Province was the planting area. I case of planting area forecasting, it could forecast that durian quantity in was 30.90% at 0.05 significant level. Moreover, the appropriate forecasting model for durian quantity was as below: Durian quantity in Chanthaburi Province = 102,357.860 0.644*(planting area)
ทุเรียน, สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ,์ การพยากรณ์, แบบจาลอง, จันทบุรี
Durian, Correlation Coefficient, Forecasting, Model, Chanthaburi
ณัฐฐานี ดีซื่อ แก้ไขล่าสุด 2020-09-30 16:09:26