ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

การเสริมใบชะมวงผงในอาหารต่อสมรรถนะการผลิตไก่เนื้อ
Supplementation of Garcinia cowa Leaf Powder in Diets on Productive Performance of Broilers
ถาวร ฉิมเลี้ยง และ พรชัย เหลืองวารี
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
งานวิจัย
2559
การศึกษาผลการเสริมใบชะมวงผงในอาหารต่อสมรรถนะการผลิต อัตราการเลี้ยงรอด ต้นทุนและผลตอบแทน และคุณภาพซากของไก่เนื้อ โดยสุ่มลูกไก่เนื้อสายพันธุ์อาร์เบอร์เอเคอร์สคละเพศ อายุ 1 วัน จานวน 240 ตัว เข้าทดลองตามแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด แบ่งลูกไก่ทดลองออกเป็น 6 กลุ่ม ตามระดับการเสริมใบชะมวงผงในสูตรอาหาร ไก่แต่ละกลุ่มแบ่งออกเป็น 4 ซ้า แต่ละซ้าใช้ไก่ จานวน 10 ตัว อาหารทดลองมี 6 สูตร คือ อาหารที่เสริมใบชะมวงผงอยู่ในระดับ 0, 1, 2, 3, 4, และ 5 เปอร์เซ็นต์ ไก่ทดลองทุกตัวได้รับอาหารและน้าแบบเต็มที่ ใช้ระยะเวลาการทดลอง 49 วัน ผลการทดลอง พบว่า การเสริมใบชะมวงผงมีผลต่อสมรรถนะการผลิตไก่เนื้อ ทาให้ไก่เนื้อในแต่ละกลุ่มการทดลองมีน้าหนักตัวสิ้นสุดการทดลอง น้าหนักตัวที่เพิ่มขึ้น อัตราการเจริญเติบโต และประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญยิ่งทางสถิติ (P< 0.01) กลุ่มของไก่เนื้อที่เสริมใบชะมวงผงในอาหารระดับ 4 และ 5 เปอร์เซ็นต์ มีน้าหนักตัวสิ้นสุดการทดลอง น้าหนักตัวเพิ่ม อัตราการเจริญเติบโต และประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารด้อยกว่ากลุ่มของไก่เนื้อที่เสริมใบชะมวงผงในระดับ 0, 1, 2, และ 3 เปอร์เซ็นต์ ไก่เนื้อกลุ่มที่เสริมใบชะมวงผงในอาหารระดับ 1 เปอร์เซ็นต์มีน้าหนักตัวสิ้นสุดการทดลอง น้าหนักเพิ่ม อัตราการเจริญเติบโตดีกว่ากลุ่มอื่น ๆ แต่ไม่แตกต่างจากกลุ่มควบคุม ส่วนปริมาณอาหารที่กินและอัตราการเลี้ยงรอดไม่แตกต่างกันทางสถิติ (P > 0.05) การเสริมใบชะมวงผงในอาหารในระดับ 4 และ5 เปอร์เซ็นต์ มีต้นทุนการผลิตต่าสุดแต่ได้กาไรน้อย และการเสริมใบชะมวงผงในอาหารมีผลต่อเปอร์เซ็นต์ซากและเปอร์เซ็นต์เนื้ออกแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P< 0.05) โดยกลุ่มของไก่เนื้อที่ได้รับการเสริมใบชะมวงผงในอาหารระดับ 4 และ 5 เปอร์เซ็นต์มีเปอร์เซ็นต์ซากและเนื้ออกน้อยที่สุด ส่วนเปอร์เซ็นต์เนื้อสันใน เปอร์เซ็นต์สะโพกไม่ถอดกระดูก และเปอร์เซ็นต์น่องไม่ถอดกระดูกของไก่เนื้อกลุ่มที่ได้รับการเสริมใบชะมวงผงในอาหารไม่แตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) ดังนั้น สามารถใช้ใบชะมวงผงเสริมในอาหารไก่เนื้อได้ในระดับไม่เกิน 3 เปอร์เซ็นต์ของสูตรอาหาร
This study aimed to investigate the effect of Garcinia cowa leaf powder supplementation in diets on productive performance, survival rate, cost and profit, and carcass quality of broilers. Two hundred and forty 1-day-old Arbor Acres chickens of mixed sex were randomly allotted into a completely randomized design. All chickens were divided into 6 groups according to the level of Garcinia cowa leaf powder supplementation in diets. Each group consisted of 4 replications with 10-chicken per replication. Chickens were fed ad libitum with diet containing 0, 1, 2, 3, 4, and 5 percent of Garcinia cowa leaf powder for experimental period of 49 days. The results showed that the supplementations had significant effect on productive performance of broilers. The supplementations gave highly significant differences in weight gain, average daily gain, and feed conversion efficiency of broilers (P<0.01). The supplemented with 4 and 5 percent of Garcinia cowa leaf powder expressed significant lower final weight, weight gain, average daily gain, and feed conversion efficiency than the supplemented with 1, 2, 3 percent of Garcinia cowa leaf powder in the diets. The supplemented with 1 percent of Garcinia cowa leaf powder had better final weight, weight gain, average daily gain than other groups except the control group. However, the supplementations gave no significant differences in feed intake and survival rate (P>0.05). Also, the supplemented with 4 and 5 percent of Garcinia cowa leaf powder expressed significant lower cost and profit as well. In addition, the supplementations had significant lower carcass and breast meat percentage (P<0.05). However, the supplementations gave no significant differences in fillet, thigh, and drumstick percentage. Hence, Garcinia cowa leaf powder could be supplemented in the broiler diets not more than 3 percent.
ใบชะมวงผง, ไก่เนื้อ, สมรรถนะการผลิต
Garcinia cowa leaf powder, broiler, productive performance
ณัฐฐานี ดีซื่อ แก้ไขล่าสุด 2020-10-01 10:59:46

ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด