ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

การศึกษาเปรียบเทียบการบริหารจัดการประเพณีนมัสการ รอยพระพุทธบาทพลวงปี 2560
The Comparative Study of Management the Tradition of Worshiping PhraBhuddhabataPluang in 2017
ปัญญณัฐ ศิลาลาย , ละเมียด ควรประสงค์ และ วิภาดา เที่ยงทางธรรม
สถาบันวิจัยและพัฒนา
งานวิจัย
2561
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบการบริหารจัดการประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาทพลวง ปี 2560 ได้แบ่งระยะการศึกษาออกเป็น 3 ช่วงคือช่วงระยะเวลาที่ 1 (28 มกราคม - 16 กุมภาพันธ์ 2560) ช่วงระยะเวลาที่ 2 (17 กุมภาพันธ์-8 มีนาคม 2560)และช่วงระยะเวลาที่ 3 (9 มีนาคม- 28 มีนาคม 2560)ซึ่งในแต่ละช่วงมีระยะเวลา 20 วันจากกลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่ม คือนักท่องเที่ยว ชุมชนชนและผู้ประกอบการพบว่า นักท่องเที่ยวเห็นด้วยว่าความสวยงามทางธรรมชาติดีกว่าปีที่แล้ว และชุมชนเห็นว่าความเพียงพอของร้านอาหาร/ ราคาเหมาะสม/ สะอาด โดยภาพรวมดีกว่าปีที่แล้ว ส่วนผู้ประกอบการเห็นว่าความเพียงพอของที่พักดีกว่าปีที่แล้ว และพบว่า ผลของการวิเคราะห์ความคิดเห็นและความพึงพอใจการบริหารจัดการประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาทพลวง (คิชฌกูฏ) ปี 2560 ของนักท่องเที่ยว ชุมชนและผู้ประกอบการ (ร้านอาหาร/ ร้านค้า/ ที่พัก) พบว่า นักท่องเที่ยวเห็นว่าเรื่องประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาทพลวงมีความสำคัญและควรรักษาไว้ และชุมชนเห็นว่าเรื่องการเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการฯ ส่งผลกระทบต่อประเพณี วัฒนธรรมที่มีมาในอดีต ส่วนทางด้านของผู้ประกอบการเห็นว่าเรื่องการไม่มีจุดบริการร้านค้าบนเขาส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการฯ ในชุมชน
Management of the tradition of worshiping Phra Bhuddhabata Pluang in 2017 is studied. The study is divided into 3 periods; the first period is between 28 January - 16 February 2017. The second period is between February 17 - March 8, 2017 and the third period is between March 9 - March 28, 2017.Each period is 20 days from 3 target groups: tourists Community and Entrepreneurship. The research result found that, for tourists, the beauty of nature better than last year. The community sees that the adequacy of restaurant / food prices is better / better overall than last year. The entrepreneurs agree that the adequacy of accommodation is better than last year. An Analysis of Opinions and Satisfaction of the Management of the Tradition of Worshiping Phra Bhuddhabata (Kitchakut) in 2017 from 3 target groups: tourists Community and Entrepreneurship. The research result found that, Tourists see that the tradition of worshiping Phra Bhuddhabata Pluang (Kitchakut) is important and should be maintained. The community sees the change in management style, Impact on tradition culture has come in the past. The entrepreneur sees that no shops on the mountain Impact on entrepreneurs in the community.
การเปรียบเทียบ, การบริหารจัดการ, การเปลี่ยนแปลง, รอยพระพุทธบาท (คิชฌกูฏ), ประเพณี
comparison,the management, change, Phra Bhuddhabata Pluang (Kitchakut), tradition
ณัฐฐานี ดีซื่อ แก้ไขล่าสุด 2020-09-30 16:09:46

ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด