ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

การปรับเปลี่ยนโครงสร้างสาร acanthoic acid จากต้นเปล้าใหญ่เพื่อศึกษาฤทธิ์ ยับยั้งเซลล์มะเร็ง
Structure Modification of Acanthoic acid from Croton oblongifolius Roxb. for Study in Anticancer Activities
ธีรพิชญ์ เกษมสุข , สุนิษา สุวรรณเจริญ และ อาภาพร บุญมี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
งานวิจัย
2559
Acanthoic acid สารในกลุ่ม pimarane diterpenoid ซึ่งถูกรายงานว่าแยกได้จากเปลือกต้นเปล้าใหญ่ ก่อนหน้านี้ acanthoic acid พบรายงานว่ามีฤทธิ์ทางชีวภาพที่หลากหลาย เช่น ป้องกันการเป็นพิษในตับ ต้านการอักเสบ และต้านมะเร็งเป็นต้น งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อสกัดแยก และสังเคราะห์อนุพันธ์ชนิดใหม่ของ acanthoic acid จากเปลือกต้นเปล้าใหญ่ในจังหวัดราชบุรี โดยสาร acanthoic acid ที่แยกได้ถูกนำมาปรับเปลี่ยนโครงสร้างด้วยวิธีทางเคมีอย่างง่าย พบว่าอนุพันธ์ชนิดใหม่ที่สังเคราะห์ขั้นให้ร้อยละผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับดี และถูกยืนยันโครงสร้างด้วยเทคนิคทางสเปกโทรสโกปี เช่น NMR และ IR ดังนั้นงานวิจัยนี้ประสบความสำเร็จในการสังเคราะห์อนุพันธ์ชนิดใหม่ของ acanthoic acid รวมทั้งสิ้น 24 อนุพันธ์ และอนุพันธ์ที่ถูกสังเคราะห์ขึ้นนี้จะถูกส่งไปตรวจสอบฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็งต่อไป
Acanthoic acid, a pimarane diterpenoid compound, has been isolated from stem bark of Croton oblongifolius Roxb. Previously, acanthoic acid has been shown to exhibit a wide range of biological activities such as hepatotoxicity, anti-inflammation and anticancer activity. An objective of our program is to isolate and develop a facile synthesis of acanthoic acid derivatives from stem bark of Croton oblongifolius Roxb. in Ratchaburi province. The isolated compound was also modified by facile route to obtain new derivatives. The products were obtained in good yields and their structures were characterized by NMR and IR spectroscopic techniques. Herein, we have successfully modified acanthoic acid to provide twenty-four new acanthoic acid derivatives, which could be utilized to further study their anticancer activity.
การปรับเปลี่ยนโครงสร้าง, Acanthoic acid, เปล้าใหญ่, ฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็ง
Structure Modification, Acanthoic acid, Croton oblongifolius Roxb, Anticancer
ณัฐฐานี ดีซื่อ แก้ไขล่าสุด 2020-10-01 11:05:23

ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด