ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

การพัฒนาสื่อเทคโนโลยีความจริงเสมือนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว วังสวนบ้านแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
The development of media using Virtual Reality to promote tourism in Wang Suanbankaew Rambhai Barni Rajabhat University
ภูวดล บัวบางพลู , เจนจบ สุขแสงประสิทธิ์ , รัฐสิทธิ์ เสริมสัย ,สุรัตน์ จานทอง และ นพเดช อยู่พร้อม
คณะครุศาสตร์
งานวิจัย
2561
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาสื่อเทคโนโลยีความจริงเสมือนจริง (VR) เพื่อการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยววังสวนบ้านแก้ว 2) ศึกษาความพึงพอใจในการใช้สื่อเทคโนโลยีความจริงเสริม (VR) เพื่อการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ในการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีความจริงเสริมในงานวิจัย ได้ใช้โปรแกรม 3Dvista ในการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีความจริงเสมือน (VR) มีการศึกษาความพึงพอใจในการใช้สื่อจากแบบสอบถาม โดยศึกษาเอกสารจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยผลการวิจัยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุอยู่ระหว่าง 20-30 ปี อาชีพส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาและนักเรียน ซึ่งระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม คือ ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี เมื่อพิจารณาความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้สื่อเทคโนโลยีความจริงเสมือน (VR) วังสวนบ้านแก้ว 360 องศา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี โดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.13 ผลความพึงพอใจแยกตามด้าน ด้านการประชาสัมพันธ์และเข้าถึงสื่ออยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.80 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .38 ด้านรายละเอียดและข้อมูลสื่ออยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.13 ด้านประสิทธิภาพและคุณภาพสื่ออยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.30 ด้านประโยชน์และความรู้ที่ได้รับจากสื่ออยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.29 และด้านเนื้อหาอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.14 ซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วผลรวมความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้สื่อเทคโนโลยีความจริงเสมือน (VR) วังสวนบ้านแก้ว 360 องศา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี อยู่ในระดับมาก
The purposes of the research were ; 1) to develop virtual reality on tourism public relations at Wangsuanbankaew, Rambhai Barni Rajabhat University and 2) to investigate the satisfaction level of using virtual reality on tourism public relations by questionnaire and by studying the literature review. The virtual reality was applied by 3D Vista. Most of the participants were female students aged between 20 and 30 years old with undergraduate degree. The findings showed that the level of satisfaction on 360-degree virtual reality at Wangsuanbankaew as a whole was high (X̅ = 4.13) The levels of satisfaction on each section were as follows: a) the level of satisfaction on public relations and media was high (X̅ = 3.80) b) the level of satisfaction on information was high (X̅ = 4.13) c) the level of satisfaction on capability and quality was high (X̅ = 4.30) d) the level of satisfaction on utility and knowledge was high (X̅ = 4.29) e) the level of satisfaction on content was high (X̅ = 4.14).
เทคโนโลยีความจริงเสมือน, วังสวนบ้านแก้ว, มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
Virtual Reality, Wangsuanbankaew, Rambhai Barni Rajabhat University
ณัฐฐานี ดีซื่อ แก้ไขล่าสุด 2020-09-30 16:14:20