ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

การจัดการความหมายและการบริโภคสัญญะอัญมณีจันท์
Meaning Management and Chanthaburi Gems Consumption of Sign
เหมือนฝัน คงสมแสวง , สมพงษ์ เส้งมณีย์ และ บวรสรรค์ เจี่ยดำรงค์
คณะนิเทศศาสตร์
งานวิจัย
2561
การศึกษาเรื่องการจัดการความหมนยและการบริโภคสัญญะอัญมณีจันท์ ใช้การวิจัยเชิง คุณภาพเป็นแนวทางในการศึกษา โดยใชFการสังเกต สัมภาษณ์การวิเคราะห์เอกสาร และการสนทนากลุ่มเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ผลการวิจัยพบว่า กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดอัญมณีจันท์ประกอบไปด้วย 5 เครื่องมือหลัก ได้แก่ กลยุทธ์การโฆษณาอัญมณีจันท์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์อัญมณีจันท์และการบริการลูกค้า กลยุทธ์การส่งเสริมการขายอัญมณีจันท์กลยุทธ์การตลาดทางตรงอัญมณีจันท์ และกลยุทธ์การใช้พนักงานขาย นอกจากนี้ในด้านของการบริโภค ความหมายไม่พบว่าผู้ผลิตมีการสร้างความหมายเฉพาะสวมทับให้กับอัญมณี แต่ความหมายของอัญมณีจันท์มีลักษณะอ้างอิงกับความหมายของอัญมณีที่มีมาก่อนหน้า
Meaning Management and Chanthaburi Gems Consumption of Sign was a qualitative research The instraments used in collecting the data were observation, interview, document analysis and a focus group discussion to collect and analyze data. The finding revealed that the gems marketing communication strategy in Chanthaburi Province consisted of 5 main tools as follows: 1) the advertising via socialmedia strategy, 2) public relations and customer service strategy, 3)promoting strategy, 4)direct marketing strategy, and 5) salesman strategy. In addition, the meaning consumption was not found that the producer created a special meaning for the gems, but the meaning of Chanthaburi gems had the characteristic of intertextuality with the meaning of the gemsthat existed before.
อัญมณีจันท์, การจัดการความหมาย, การสื่อสารการตลาด
Chanthaburi Gems, Meaning Management, Marketing Communication
ณัฐฐานี ดีซื่อ แก้ไขล่าสุด 2020-09-30 16:18:42

ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด