ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

การเสริมสร้างศักยภาพโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยว อย่างยั่งยืนในจังหวัดจันทบุรี
A Capacity Reinforcement through Community’s Involvement for Sustainable Tourism Development in Chanthaburi Province
รัจน์ชีวาต์ ตั๋นติกุลวรา และสุทธินันท์ โสตวิถี
คณะนิเทศศาสตร์
งานวิจัย
2559
การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษา 1) ศักยภาพของชุมชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในจังหวัดจันทบุรี 2) สร้างรูปแบบ และทดสอบรูปแบบการเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนที่เหมาะสมกับการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในจังหวัดจันทบุรี เป็นการวิจัยแบบผสมผสานระหว่างการวิจัยเชิงสารวจกับกลุ่มภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการท่องเที่ยวจันทบุรี 3 กลุ่ม ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน จานวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ การวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการสนทนากลุ่ม และการวิจัยกึ่งทดลองเจาะจงเลือกตัวแทนภาคีเครือข่าย 30 คน ดาเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการโดยการจัดการความรู้ สร้างรูปแบบการเสริมศักยภาพเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในจังหวัดจันทบุรี และทาการทดสอบก่อนและหลังด้วยแบบทดสอบ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติการวิจัยพรรณนา และสถิติทดสอบการถดถอยเชิงพหุ และ ค่า paired-sample t-test ผลการศึกษาพบว่า ศักยภาพของคนในชุมชนมีความสัมพันธ์กับการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในจังหวัดจันทบุรี ทั้งนี้เมื่อนาตัวแปรต่างๆ ทางด้านศักยภาพ ได้แก่ ความรู้ เจตคติ การปฏิบัติการท่องเที่ยว การมีส่วนร่วม ที่ส่งผลต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในจังหวัดจันทบุรีมาสร้างรูปแบบการเสริมสร้างศักยภาพการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนมานาเสนอในการประชุมเชิงปฏิบัติการ ตัวแปรดังกล่าวสามารถสร้างเป็นรูปแบบการเสริมสร้างศักยภาพการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนได้อย่างเหมาะสม และเมื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรพบว่ามีความสัมพันธ์กันที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05 และเมื่อทาการทดสอบศักยภาพของตัวแทนภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการการท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี พบว่า การวัดศักยภาพหลังการประชุมเชิงปฏิบัติการมีคะแนนสูงขึ้นก่อนการประชุมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ .05
The purposes of this research were to study a community’s capacity for sustainable tourism development in Chanthaburi province, to construct and test a community’s capacity reinforcement model through tourism sustainable development in Chanthaburi province. It was a mixed-method research between the survey research, the data were collected with the 400 representatives of three Chanthaburi’s community tourism network groups from the government sectors, the private sectors, and the public sectors by using a questionnaire as a research tool, the qualitative research on focus group discussion and the experimental research, the 30 tourism network representatives were purposive to workshop through knowledge management process, constructed a community’s capacity reinforcement model through tourism sustainable development in Chanthaburi province and evaluated a pretest-posttest method with the test form. The data was analysed by using the descriptive statistic, multiple regression, and the paired-sample t-test. The results of this study revealed that a capacity of communities are correlated to the sustainable tourism development in Chanthaburi province. Thus, the capacity’s variable in respect to the areas of knowledge, attitude, skills, and involvement toward the sustainable tourism development. A model was constructed that would be conductive to actualizing the capacity reinforcement for sustainable tourism development in workshop, all variables were suitable to the capacity reinforcement regarding to the sustainable tourism development. And during the variables test was found that the capacity’s variables are significantly correlated with the sustainable tourism development at the .05 level, and the pretest-posttest capacity of Chanthaburi tourism network representatives found that the capacity score of posttest workshop is significantly higher than the pretest workshop at .05 level.
ศักยภาพชุมชน, การมีส่วนร่วม, การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
Community Capacity, Community’s involvement, Sustainable Tourism
ณัฐฐานี ดีซื่อ แก้ไขล่าสุด 2020-10-01 11:18:48