ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

การจัดการความรู้ด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ โดยใช้ปัญหาเป็นฐานสู่การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนด้วยโครงงานของครูผู้ช่วยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
Knowledge management for Professional learning community (PLC): Problem-based learning (PBL) through Project-based learning of assistant teachers at Primary Educational service area 2 in Chanthaburi
ฬิฏา สมบูรณ์ , เจนจบ สุขแสงประสิทธิ์ และ ญาณิศา บุญพิมพ์
คณะครุศาสตร์
งานวิจัย
2561
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1)เพื่อหาวิธีการจัดการความรู้ด้วยกระบวนการชุมชนแห่ง การเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) สู่การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนด้วยโครงงาน ของครูผู้ช่วย สานักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 2)เพื่อประเมินการจัดการความรู้ด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) สู่การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนด้วยโครงงาน ของครูผู้ช่วย สานักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครูผู้ช่วย จานวน 177 คน จานวนโรงเรียน 67 โรงเรียน ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 เกณฑ์ในการเลือก ครูผู้ช่วย ที่บรรจุเข้ารับราชการไม่เกิน 2 ปี และไม่สามารถย้ายได้ภายใน 4 ปี ผลการวิจัยพบว่า 1. วิธีการจัดการความรู้ด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) โดยใช้ปัญหา เป็นฐาน (PBL) สู่การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนด้วยโครงงาน ของครูผู้ช่วย สานักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 โดยใช้วิธีที่ 1 ทิศทางความรู้ มี 6 ขั้นตอน ซึ่งประกอบด้วย 1)ขั้นให้ความรู้ 2)ขั้นกระตุ้นความสนใจ 3)ขั้นจัดกลุ่มร่วมมือ 4)ขั้นแสวงหาความรู้ 5)ขั้นสรุปสิ่งที่เรียนรู้ และ 6)ขั้นนำเสนอผลงาน 2. ผลจากการจัดการความรู้ด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ โดยใช้ปัญหา เป็นฐานสู่การพัฒนาการเรียนการสอนด้วยโครงงานของครูผู้ช่วย 1)ครูต่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ ต่างระดับชั้น ต่างวัย และต่างประสบการณ์ที่ทางานในโรงเรียนเดียวกันจับคู่ จับกลุ่ม เป็นคู่คิด เป็นทีมเรียนรู้ แลกเปลี่ยน โดยมีผู้บริหารโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ อาจารย์มหาวิทยาลัย เป็นพี่เลี้ยง ผู้สนับสนุนส่งเสริมและชี้แนะให้เกิดการพัฒนา 2)ทางานด้วยความเป็นมิตร จริงใจ และมุ่งมั่นพยายาม 3)ครูสรุปประเด็นปัญหาในบริบทของการเรียนการสอนได้ชัดเจน โดยการบูรณาการความเป็นท้องถิ่นของจังหวัดจันทบุรี ได้อย่างชัดเจน 4)ได้คู่มือแนวทางการจัดการเรียนการสอนการใช้ปัญหาเป็นฐานสู่กระบวนการเรียนการสอนด้วยโครงงาน
This research aims to: 1) To find knowledge management methods using the Professional Learning Community Process (PLC) by using problem-based (PBL) to develop the teaching and learning process with a project Of the assistant teacher Source: Chanthaburi Primary Educational Service Area Office2 2) To assess knowledge management through the Professional Learning Community (PLC) process using problem-based (PBL) to develop the teaching and learning process with a project Of the assistant teacher Source: Chanthaburi Primary Educational Service Area Office The target group used in this research was 177 assistant teachers, 67 schools of the Chanthaburi Primary Educational Service Area Office 2, criteria for selecting assistant teachers who have been in the civil service for not more than 2 years and cannot Can move within 4 years. The research was found that 1. Method of Knowledge Management through Professional Learning Community (PLC) by using problem-based Learning (PBL) to develop the teaching and learning process by project of the assistant teacher Source: Chanthaburi Primary Educational Service Area Office 2. was method 1, the knowledge direction including 6 steps which consist of 1) Awareness level 2) Stimulating attention 3) Collaborative group stages 4) Knowledge seeking 5) The summary of what was learned and 6) the presentation of the work. 2. The result of knowledge management through the community of professional learning By using problems as a base for the development of teaching and learning by project assistant teachers 1) Teachers from different groups of learning Different levels, ages, and experiences working in the same school. Matching as a (3)partner, as a team, learning, exchanging With the school administrators, supervisors,university professors Is a mentor who supports, promotes and guides development 2)Work with friendliness, sincerity, and determination. 3) Teachers clearly summarizeissues in the teaching and learning context By integrating the localities of ChanthaburiProvince Clearly 4) A handbook on guidelines for teaching and learning management of problem-based learning process was created.
การจัดการความรู้, กระบวนการเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ
Knowledge management, professional learning community (PLC)
ณัฐฐานี ดีซื่อ แก้ไขล่าสุด 2020-09-30 16:20:28