ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

การศึกษาสมรรถภาพทางกายนักเรียนระดับอนุบาลของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจังหวัดจันทบุรี ปีการศึกษา 2559
The Study of Physical Fitness of Early Childhood Students of Border Patrol Police Schools in Chanthaburi Province in Academic Year 2016
จักรวรรดิ กิ่งส้มกลาง , เกศิณี ศิริสุนทรไพบูลย์ , บดินทร์ ปั้นบำรุงกิจ , ติยาพร ธรรมสนิท และ ณัฐพงษ์ จรทะผา
คณะครุศาสตร์
งานวิจัย
2561
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับสมรรถภาพทางกายของนักเรียนระดับอนุบาลอายุ 4-6 ปี ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจังหวัดจันทบุรี เทียบกับเกณฑ์มาตรฐานของเด็กไทย กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนระดับชั้นอนุบาล (อายุ 4-6 ปี) ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดจันทบุรี ปีการศึกษา 2559 จำนวน 130 คนเป็นนักเรียนชาย 64 คนนักเรียนหญิง 66 คน ใช้แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายสำหรับเด็กไทย อายุ 4-6 ปี ของสำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา จำนวน 7 รายการ เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล คือ การทดสอบนั่งงอตัวไปข้างหน้า การทดสอบงอแขนยกน้ำหนัก 30 วินาที การทดสอบวิ่งเร็ว 20 เมตร การทดสอบการยืนกระโดดไกล การทดสอบลุกนั่ง 30 วินาที การทดสอบวิ่งเก็บของและวิ่งอ้อมหลัก และการวัดดัชนีมวลกาย ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายโดยรวมเมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานของเด็กไทย กลุ่มอายุ 4-6 ปี พบว่า การทดสอบดัชนีมวลกายมีผลการทดสอบเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม คือ มีมวลกายเหมาะสมตามวัย และผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายในระดับดี คือ นั่งงอตัวไปข้างหน้าและการวิ่งเก็บของและวิ่งอ้อมหลัก ผลการทดสอบระดับปานกลาง คือ รายการทดสอบการยืนกระโดดไกล รายการลุกนั่ง 30 วินาที และการทดสอบงอแขนยกน้ำหนัก ส่วนผลการทดสอบวิ่งเร็ว 20 เมตร มีผลการทดสอบระดับปานกลาง สำหรับนักเรียนอายุ 4-5 ปี ส่วนอายุ 6 ปี มีผลการทดสอบระดับดี
The purpose of the research was to investigate the level of physical fitness of early childhood students in border patrol Police schools in 4-6 year old children academic year 2016 compared with Thai standardization of physical fitness. The sample was 130 early childhood students: 64 boys and 66 girls. The instrument used for this study was a physical fitness test created for Thai children aged 4-6 years by the Sport Sciences Bureau. The test consisted of 7 lists: Sit and Reach, Bicep Curl in 30 Seconds, 20 Meter Dash, Standing Broad Jump, Sit-Ups in 30 seconds, Shuttle and Zig Zag Run and Body Mass Index (BMI). The results of the overall physical fitness compared with Thai standardization of physical fitness in 4-6 year old children found that 1) the average of BMI was good; 2) the results of Sit and Reach, Shuttle and Zig Zag were at a high level; 3) Standing Board Jump, Sit Ups in 30 seconds and Bicep Curl in 30 seconds were at a moderate level; and 4) the results of 20 Meter Dash for 4-5 year old children were at a moderate level and the results of 20 Meter Dash for 6 year old children were at a high level.
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน, สมรรถภาพทางกาย, นักเรียนอนุบาล
Border Patrol Police Schools, Physical fitness, Early childhood student
ณัฐฐานี ดีซื่อ แก้ไขล่าสุด 2020-10-01 10:20:07