ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

โปรแกรมตรวจสอบเส้นทางที่เหมาะสมสำหรับการท่องเที่ยว เชิงเกษตรและเชิงนิเวศ ในจังหวัดจันทบุรี
Optimal Route Determining Program for Agriculture and Ecosystem Tourism in Chanthaburi Province
ณัฐกาญจน์ พึ่งเกิด , ปรัชญา ใจสุทธิ และ ขนิษฐา สิทธิเทียมจันทร์
คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
งานวิจัย
2561
จังหวัดจันทบุรีมีเเหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเเละวัฒนธรรมที่หลากหลายทำให้ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวจำนวนมาก แต่อย่างไรก็ตามนักท่องเที่ยวจำนวนไม่น้อยที่ต้องเสียเวลาหาเส้นทางในการเดินทาง งานวิจัยนี้เสนอจึงได้เสนอ โปรแกรมตรวจสอบเส้นทางที่เหมาะสมสำหรับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและเชิงนิเวศในจังหวัดจันทบุรี โปรแกรมจะตรวจสอบเส้นทางที่เหมาะสมสำหรับการท่องเที่ยวโดยสร้างเป็นเว็บเเอปพลิเคชันเพื่อให้นักท่องเที่ยวเลือกสถานที่ แล้วโปรแกรมจะใช้เทคนิคการคำนวณเส้นทางแยกออกเป็นส่วน ๆ โดยอาศัยเงื่อนไขเกณฑ์คะแนนของสถานที่ท่องเที่ยวรวมทั้งเกณฑ์คะแนนสภาพถนนและระยะทาง โปรแกรมที่สร้างขึ้นมาสามารถเลือกเส้นทางที่เหมาะสมที่สุดได้ แต่อย่างไรก็ตามวิธีการที่เสนอต้องอาศัยเครื่องประมวลผลที่มีประสิทธิภาพสูงเนื่องจากใช้เวลาในการประมวลผล
Chanthaburi province has a variety of natural and cultural tourism sources, which attracts many tourists. However, they normally waste time in searching for directions to destinations. This research proposes Optimal Route Determining Program for Agriculture and Ecosystem Tourism in Chanthaburi Province. This application can offer the suitable route with segment path calculation based on the criteria such as road conditions and distances. Nevertheless, this program should be implemented on the high performance compute node and spend more time in processing.
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร, ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ, เส้นทางที่เหมาะสม, จังหวัดจันทบุรี
Agriculture Tourism, Ecosystem Tourism, Optimal Route, Chanthaburi Province
ณัฐฐานี ดีซื่อ แก้ไขล่าสุด 2020-10-01 10:22:00