ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

การศึกษาระดับสมรรถภาพทางกายของนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในเขตจังหวัดจันทบุรี
A Study Physical Fitness of Students of Border Patrol Police Schools in Chanthaburi Province
ติยาพร ธรรมสนิท , ปภินวิชตฎ์ โพธิ์กาศ , บดินทร์ ปั้นบำรุงกิจ , ณัฐพงษ์ จรทะผา และ ชัชพงศ์ รัตนวีระประดิษฐ์
คณะครุศาสตร์
งานวิจัย
2561
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับสมรรถภาพทางกายของนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในเขตจังหวัดจันทบุรี ระดับชั้นประถมศึกษาที่ 1-6 จำนวน 6 แห่ง เป็นนักเรียนทั้งหมด 279 คน แบ่งเป็นนักเรียนชาย 163 คน และนักเรียนหญิง 116 คน โดยใช้แบบทดสอบและเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายสำหรับอายุระหว่าง 7-18 ปี ของกรมพลศึกษา ประกอบด้วยแบบทดสอบจำนวน 7 รายการ ดังนี้ 1. ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง, 2. วัดความหนาของไขมันใต้ผิวหนัง, 3. ลุกนั่ง 60 วินาที, 4. ยืนกระโดดไกล, 5. วัดความอ่อนตัว, 6. วิ่งอ้อมหลัก, 7. วิ่งระยะไกล วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติเพื่อหาค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า จำนวนนักเรียนโรงเรียนที่เข้ารับการทดสอบสมรรถภาพทางกาย เป็นเพศชายจะมีจำนวนน้อยกว่า เพศหญิง จำแนกตามกลุ่มอายุได้ 6 กลุ่ม โดยมีช่วงอายุ 9 ปี มากที่สุด ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจำแนกตามรายการทดสอบจำนวน 6 รายการ เมื่อพิจารณาตามรายการทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐานมีผลดังนี้ 1. ลุกนั่ง 60 วินาที อยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 21 ครั้ง) 2. วัดไขมันใต้ผิวหนัง อยู่ในระดับค่อนข้างอ้วน (ค่าเฉลี่ย 19.50 มิลลิเมตร) 3. ยืนกระโดดไกล อยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 83 เซนติเมตร) 4. วัดความอ่อนตัวอยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย 12 เซนติเมตร) 5. วิ่งอ้อมหลัก อยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 24.31 วินาที) และ 6. วิ่งระยะไกล อยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 11.49 นาที) ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนโดยรวม จึงอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.50)
The research aimed to classify the level of Physical fitness of students in grade 1 to 6 students of six Border Patrol Police Schools in Chanthaburi Province. The samples comprised of 279 students including 163 male and 116 female students Research instrument was Physical Fitness Test, Developed by Department of Physical,used for 6 aspects physical fitness test 1. weight and height measurement, 2. the level of fat beneath the skin, 3. sit-up for 60 seconds, 4. standing broad jump, 5. flexibility test, 6. long-distance running. Computer software was used for data analysis. Analytical statistics were mean and standard deviation. The research findings revealed that there more female students than male students and most of the sample group were nine-year old students. The levels of physical fitness of students were as follows 1) sit-up for 60 seconds was moderate (21 times/ a minute); 2) skinfold caliper was quite fat (19.50 millimetre) standing broad jump was moderate (83 centimeters); 4) flexibility test was high (12 centimeters); 5) zig zag running was moderate (24.31 seconds); and 6) long-distance running was moderate (11.49 minutes). The overall of physical fitness test was moderate level. (3.50)
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในเขตจังหวัดจันทบุรี, สมรรถภาพทางกาย
The research aimed to classify the level of Physical fitness of students in grade 1 to 6 students of six Border Patrol Police Schools in Chanthaburi Province. The samples comprised of 279 students including 163 male and 116 female students Research i
ณัฐฐานี ดีซื่อ แก้ไขล่าสุด 2020-10-01 10:22:33